Biblioteka Naukowa WSZP

Biblioteka Naukowa WSZP mieści się w siedzibie Uczelni przy ul. Hirszfelda 11.
Dyrektorem biblioteki jest mgr Danuta Twardowska.

Proces gromadzenia księgozbioru współczesnego w zakresie profilu kształcenia w WSZP od początku pomyślany został jako narzędzie pracy dla studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni. Jego tematyka odzwierciedla najnowsze piśmiennictwo ze wszystkich specjalności, objętych działalnością WSZP, tj. zarządzania, socjologii, rachunkowości, bezpieczeństwa narodowego, marketingu i metodologii badań naukowych. Gromadzone są także publikacje z innych dziedzin (razem 20 działów).

Obecnie księgozbiór własny biblioteki przekroczył już 3800 woluminów i liczba ta systematycznie, stale rośnie, głównie z dziedziny zarządzania (szczególnie strategicznego). Posiadamy np. najnowsze książki P.F.Druckera (z „Praktyką zarządzania” na czele) i A.Stabryły (np. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”), socjologii, psychologii społecznej i metodologii badań naukowych (m.in. dzieła E.Babbiego, N.K.Denzina czy D.Sulivana).

Dla potrzeb sprawnej obsługi czytelników zainstalowany jest specjalny program komputerowy, umożliwiający m.in. studentom wgląd z każdego miejsca na świecie w stan wypożyczeń za pośrednictwem internetowego łącza WWW (katalog biblioteki on-line).

Niezależnie od stale rozbudowywanych zasobów własnych – władze Uczelni podejmują stałe działania w celu nawiązywania współpracy z innymi bibliotekami. Na dzień dzisiejszy studenci naszej szkoły mogą korzystać ze zbiorów Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przy ul. Limanowskiego 23 oraz z Biblioteki Naukowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego, przy ul. Szachowej 1.

Biblioteka Naukowa Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
ul Hirszfelda 11.

tel. 22 644 99 11
e-mail: biblioteka@wszp.edu.pl

Czynne:

  • Środy godz. 11:00-14:00

  • Czwartki godz. 11:00-14:00

  • Soboty dydaktyczne godz. 10:00-15:00

Katalog biblioteki on-line

 

Search