Uczelnia Łukaszewski

Pierwsza uczelnia w Polsce specjalizująca się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi

 

Uczelnia Łukaszewski jest uczelnią niepaństwową założoną pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w 2001r. przez Spółkę „Zarządzanie Personelem Sp. z o.o.

Uczelnia Łukaszewski, niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2001 r. wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem ,,202’’ z prawem prowadzenia studiów na kierunku Zarządzanie.

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 marca 2012 roku,  w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, pod liczbą porzadkową "202"  pod którą wpisana jest Uczelnia Łukaszewski  dokonano wpisu " pozwolenie na czas nieokreślony". To oznacza, że nasza uczelnia nie musi, tak jak to bylo w przeszlości, występować co 5 lat o przedlużenie zewolenia.

Uczelnia ma swoją siedzibę na Ursynowie przy ul. Hirszfelda 11 (LO im. L. Kossutha)

OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna Uczelni Łukaszewski obejmuje:

 • studia pierwszego stopnia z Zarządzania
 • studia podyplomowe w ponad 40 dziedzinach
 • studia MBA oraz EMBA
 • kursy

DORADZTWO
Oferujemy swoje usługi w zakresie  doradztwa i szkoleń w następujących dziedzinach :

 • doradztwo personalne
 • doradztwo zawodowe
 • doradztwo biznesowe: due diligence, fuzje i przejęcia
 • doradztwo w zakresie funduszy Unijnych
 • badania społeczne i rynkowe

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

 • Ponad 20 - lat istnienia Uczelni Łukaszewski
 • 202 - numer pod którym Uczelnia Łukaszewski jest wpisana do rejestru Szkół Wyższych Zawodowych
 • 2001 - rok założenia  i rozpoczęcia działalności Uczelni Łukaszewski
 • 3800 - liczba książek w bibliotece uczelni Łukaszewski.

„Misją Uczelni Łukaszewski jest odkrywanie prawdy i przekazywanie wiedzy przez prowadzenie badań naukowych i kształcenie wysoko wykwalifikowanych, twórczych kadr studentów, zdolnych sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, pozostając jednocześnie integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.

W swoich działaniach Uczelnia kieruje się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji zasadami i wartościami takimi jak: wolność nauczania, wolność badań naukowych, dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość na nowe idee oraz poszanowanie człowieka”

Inaczej mówiąc:
Misją Uczelni Łukaszewski jest kształcenie kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki tak aby byli oni dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z wymaganiami stawianym przez współczesny rynek pracy oraz potrzebami gospodarki narodowej.

Swoją misję realizujemy poprzez studia w formie tradycyjnej jak i poprzez Internet.

CEL DZIAŁANIA SZKOŁY
Celem działania Szkoły jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na wybranych-określonych  kierunkach studiów.
Szkoła realizuje ten cel poprzez:

 • kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,
 • kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły,
 • działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 • upowszechnienie postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego,
 • prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej.

FUNKCJE SZKOŁY
Uczelnia Łukaszewski pełni następujące funkcje:

 • DYDAKTYCZNE
  • kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,
  • kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 • BADAWCZE
  • prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły,
  • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa,
  • Opracowanie programów i metod szkolenia kadr menedżerskich,
  • działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.
 • GOSPODARCZE
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowej działalności dydaktycznej szkoły,
  • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa,
 • INTEGRACYJNE
  • Współpraca z innymi szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
  • Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego macierzystego regionu,
  • Wspieranie inicjatyw dotyczących powiększania rynku pracy, walki z bezrobociem, rozwoju kulturalnego i gospodarczego regionów,
  • Wspieranie inicjatyw związanych z procesami integracyjnymi Polski z UE.
 • KULTUROTWÓRCZE
  • Szkoła jest miejscem, w którym powstają nie tylko idee, koncepcje i teorie naukowe oraz propozycje zastosowań praktycznych, ale także wzorce zachowań, modele awansu zawodowego i społecznego, godne upowszechnienia i popularyzacji poza murami Szkoły.

REKTOR

IMG 6776 02

prof. ULu dr Małgorzata Schneider

Prof. ULu dr Małgorzata Schneider jest praktykiem i teoretykiem specjalizującym się w problematyce związanej z tworzeniem i wdrażaniem systemu komunikacji wewnętrznej, identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych, przygotowywaniem programów motywacyjnych ściśle związanych z realizacją strategii i misji firmy, a także w zagadnieniach związanych z problematyką edukacyjną, unijną oraz związaną z doradztwem zawodowym i bezpieczeństwem pracy.

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem w oświacie.

Czynnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych powyższej tematyce. Jest autorką publikacji poświęconych zmianom edukacyjnym w Polsce, w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, a także przeobrażeniom zachodzącym w zakresie doradztwa zawodowego. Interesuje się fotografią, turystyką i sportem.

Do kompetencji Rektora należy min.:

 • Sprawowanie nadzoru nad dydaktyczną zgodnością działalności Uczelni.
 • działanie na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych studentów i pracowników Uczelni, 
 • podejmowanie decyzji w sprawach studentów,

KANCLERZ

  Portret Kanclerz 682x1024
mgr Jan Łuczak

Kanclerz kieruje administracją Uczelni, zarządza gospodarką finansową Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące jej mienia. Do kompetencji Kanclerza należy min.

 • zawieranie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych 
 • reprezentowanie szkoły w sprawach finansowych i administracyjnych
 • podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego i efektywnego wykorzystania majątku Uczelni,
PROREKTOR DS. MBA

Zdjęcie P.S. small2
dr hab. Piotr Solarz
 
Prof. ULu  dr hab. Piotr Solarz jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o polityce i administracji. W 2002 roku był doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, następnie stypendystą Fundacji Konrada Adenauera i stażystą w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hamburgu. W latach  od 2007 do  2019 pełnił funkcję Dziekana Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracował również jako ekspert  w zakresie optymalizacji administracji dla instytucji publicznych w Polsce. Otrzymał grant „Europeizacja i jej transfer na polityki publiczne państwa UE. Wybrane przykłady i wnioski.” 
 
KWESTOR
 
DSC 3944 001 1
 mgr Sławomir Ambroziak
 
KIEROWNIK
IMG 8470 05
mgr inż. Klaudia Drużyńska
 
PRACOWNIK BIUROWY
MmU 9md 8fE
mgr Adrian Łuczak
 
 
 

Uregulowania prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Kwestia prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uregulowana jest w art. 164 ust 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami):
  Art. 164
  […]
  • 3. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • 4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogły być prowadzone zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3, uwzględniające zapewnienie przez uczelnię odpowiedniej dostępności dla studentów zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz właściwej proporcji czasu tych zajęć, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych, do całkowitego czasu zajęć na studiach.
 2. Zgodnie z postanowieniami art. 164 ust. 4, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w dniu 25 września 2007 r. Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zmianami).

Zasadniczą bazę lokalową stanowi budynek przy ul. Dereniowej 52/54 o powierzchni użytkowej 480m2. W budynku tym mieści siedziba Uczelni (rektorat), władz instytutu, obsługi administracyjnej, biblioteka naukowa oraz archiwum.

Sale dydaktyczne zlokalizowane są w wynajmowanych pomieszczeniach, przy ul.:

 • Hirszfelda 11, w budynku LO im. L. Kossutha (studia stacjonarne, niestacjonarne, online i podyplomowe).

Do celów dydaktycznych wykorzystywane są sale wykładowe mieszczące jednorazowo ok.1000 studentów.

Studenci wykorzystują również 2 pracownie komputerowe z 40 komputerami oraz dodatkowo ogólnie dostępny punkt internetowy.

Uczelnia Łukaszewski dysponuje również podstawowymi urządzeniami technicznymi wspomagającymi proces dydaktyczno-naukowy: instalacje nagłaśniające, rzutniki pisma, rzutniki multimedialne, tablice elektroniczne, urządzenia odtwarzające (magnetowidy i DVD), kamery video i aparaty fotograficzne.

Baza dydaktyczna w pełni zabezpiecza miejsca pracy dla wszystkich studentów i wykładowców. Wyposażenie jest w przeważającej części nowe i ma odpowiednie atesty i certyfikaty.

Do dyspozycji studentów jest nowoczesna biblioteka w której zgromadzone jest ok. 3800 książek.

Siedziba Uczelni Łukaszewski przy ul. Hirszfelda 11 W Warszawie

Sztandar Uczelni

Prezentujemy kompozycję do Sztandaru Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, autorstwa Krzysztofa "Partyza" Toczko, Absolwenta WSZP, Członka zespołu pARTyzant.

Search