Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Pierwsza i jedyna uczelnia w Polsce specjalizująca się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem jest uczelnią niepaństwową założoną w 2001r. przez Spółkę „Zarządzanie Personelem Sp. z o.o.

WSZP została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 202 (decyzja MEN nr DSW-3-0145-101/TT/201 z dnia 20.04.2001r z późniejszymi zmianami), z prawem prowadzenia studiów na dwóch kierunkach:

 • socjologia
 • zarządzanie

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 marca 2012 roku,  w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, pod liczbą porzadkową "202"  pod którą wpisana jest Wyższa Szakoła Zarządzania Personelem w Warszawie  dokonano wpisu " pozwolenie na czas nieokreślony". To oznacza, że nasza uczelnia nie musi, tak jak to bylo w przeszlości, występować co 5 lat o przedlużenie zewolenia.

Na mocy Uchwały PKA Nr 56/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku WSZP uzyskałaPOZYTYWNĄ ocenę kształcenia na kierunku "socjologia" na poziomie studiów pierwszego stopnia. Następna ocena jakości kształcenia na kierunku studiów "socjologia" w WSZP powinna następić w roku akademickim 2017/2018.
Uczelnia ma swoją siedzibę na Ursynowie przy ul. Hirszfelda 11 (LO im. L. Kossutha)

OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna WSZP obejmuje:

 • studia licencjackie w formule 1 dyplom = 2 zawody,  na 2 specjalnościach i 2 kierunkach
 • studia podyplomowe w 4 dziedzinach i 15 specjalnościach
 • kursy

DORADZTWO
Oferujemy swoje usługi w zakresie  doradztwa i szkoleń w następujących dziedzinach :

 • doradztwo personalne
 • doradztwo zawodowe
 • doradztwo biznesowe: due diligence, fuzje i przejęcia
 • doradztwo w zakresie funduszy Unijnych
 • badania społeczne i rynkowe

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

 • WSZP jest pierwszą i jak dotąd jedyną uczelnią w Polsce specjalizującą się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi
 • 4 - liczba specjalności na których można studiować w roku 2012-13
 • 3 - ilość kierunków studiów licencjackich na WSZP : Socjologia;Zarządzanie; Bezpieczeństwo Narodowe
 • 14 - lat istnienia WSZP
 • 202 - numer pod którym WSZP jest wpisana do rejestru Szkół Wyższych Zawodowych
 • 2001 - rok założenia  i rozpoczęcia działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
 • 2500 - liczba dotychczasowych absolwentów
 • 3800 - liczba książek w bibliotece WSZP.

„Misją WSZP jest odkrywanie prawdy i przekazywanie wiedzy przez prowadzenie badań naukowych i kształcenie wysoko wykwalifikowanych, twórczych kadr studentów, zdolnych sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, pozostając jednocześnie integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.

W swoich działaniach Uczelnia kieruje się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji zasadami i wartościami takimi jak: wolność nauczania, wolność badań naukowych, dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość na nowe idee oraz poszanowanie człowieka”

Inaczej mówiąc:
Misją Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem jest kształcenie kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki tak aby byli oni dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z wymaganiami stawianym przez współczesny rynek pracy oraz potrzebami gospodarki narodowej.

Swoją misję realizujemy poprzez studia w formie tradycyjnej jak i poprzez Internet.
Misją Internetowej Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem zwanej e-WSZP, jest kreowanie swobodnego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu młodzieży oraz doskonaleniu predyspozycji kadr menedżerskich i personelu firm.

CEL DZIAŁANIA SZKOŁY
Celem działania Szkoły jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na wybranych-określonych  kierunkach studiów.
Szkoła realizuje ten cel poprzez:

 • kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,
 • kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły,
 • działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 • upowszechnienie postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego,
 • prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej.

FUNKCJE SZKOŁY
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem pełni następujące funkcje:

 • DYDAKTYCZNE
  • kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,
  • kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 • BADAWCZE
  • prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły,
  • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa,
  • Opracowanie programów i metod szkolenia kadr menedżerskich,
  • działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.
 • GOSPODARCZE
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowej działalności dydaktycznej szkoły,
  • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa,
 • INTEGRACYJNE
  • Współpraca z innymi szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
  • Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego macierzystego regionu,
  • Wspieranie inicjatyw dotyczących powiększania rynku pracy, walki z bezrobociem, rozwoju kulturalnego i gospodarczego regionów,
  • Wspieranie inicjatyw związanych z procesami integracyjnymi Polski z UE.
 • KULTUROTWÓRCZE
  • Szkoła jest miejscem, w którym powstają nie tylko idee, koncepcje i teorie naukowe oraz propozycje zastosowań praktycznych, ale także wzorce zachowań, modele awansu zawodowego i społecznego, godne upowszechnienia i popularyzacji poza murami Szkoły.

REKTOR

JM 100

dr Jan Waśkiewicz

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Do kompetencji Rektora należy min.:

 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności dydaktyczną Uczelni,
 • działanie na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych studentów i pracowników Uczelni, 
 • podejmowanie decyzji w sprawach studentów,

KANCLERZ

 user 3900635 0d34f3 huge 
mgr Jan Łuczak

Kanclerz kieruje administracją Uczelni, zarządza gospodarką finansową Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące jej mienia. Do kompetencji Kanclerza należy min.

 • zawieranie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych 
 • reprezentowanie szkoły w sprawach finansowych i administracyjnych
 • podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego i efektywnego wykorzystania majątku Uczelni,

PROREKTOR DS. NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
j gumienny 100

mgr Jarosław Gumienny.

DYREKTOR INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA KRAJOWEGO

h miskiewicz

dr Henryk Miśkiewicz.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
e fiks 100x117

dr Edward Fiks

KWESTOR
Ambroziak.Sl 100x133.zdj
 mgr Sławomir Ambroziak.
 
 

Uregulowania prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Kwestia prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uregulowana jest w art. 164 ust 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami):
  Art. 164
  […]
  • 3. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • 4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogły być prowadzone zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3, uwzględniające zapewnienie przez uczelnię odpowiedniej dostępności dla studentów zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz właściwej proporcji czasu tych zajęć, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych, do całkowitego czasu zajęć na studiach.
 2. Zgodnie z postanowieniami art. 164 ust. 4, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w dniu 25 września 2007 r. Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zmianami).

Zasadniczą bazę lokalową stanowi budynek przy ul. Dereniowej 52/54 o powierzchni użytkowej 480m2. W budynku tym mieści siedziba Uczelni (rektorat), władz instytutu, obsługi administracyjnej, biblioteka naukowa oraz archiwum.

Sale dydaktyczne zlokalizowane są w wynajmowanych pomieszczeniach, przy ul.:

 • Hirszfelda 11, w budynku LO im. L. Kossutha (studia niestacjonarne i podyplomowe).

Do celów dydaktycznych wykorzystywane są sale wykładowe mieszczące jednorazowo ok.1000 studentów.

Studenci wykorzystują również 2 pracownie komputerowe z 40 komputerami oraz dodatkowo ogólnie dostępny punkt internetowy.

WSZP dysponuje również podstawowymi urządzeniami technicznymi wspomagającymi proces dydaktyczno-naukowy: instalacje nagłaśniające, rzutniki pisma, rzutniki multimedialne, tablice elektroniczne, urządzenia odtwarzające (magnetowidy i DVD), kamery video i aparaty fotograficzne.

Baza dydaktyczna w pełni zabezpiecza miejsca pracy dla wszystkich studentów i wykładowców. Wyposażenie jest w przeważającej części nowe i ma odpowiednie atesty i certyfikaty.

Do dyspozycji studentów jest nowoczesna biblioteka w której zgromadzone jest ok. 3000 książek – olbrzymia większość wydana po 2000 roku.

Siedziba WSZP przy ul. Hirszfelda 11

1. Od kiedy i na jakiej podstawie prawnej działa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem?

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem działa od 2001 roku na podstawie wpisu do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych zgodnie z decyzją 61; MEN nr DSW-3-0145-101/TT/201 z dnia 20.04.2001r pod numerem 201 (d. nr 63). Szkoła działa na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym- z 2005 roku oraz Statutu – nadanego przez Założyciela. Szkołą kierują w zakresie swoich kompetencji Rektor i Kanclerz a nadzór ogólny sprawuje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego oraz Założyciel.

2. Jaką strukturę organizacyjną ma WSZP?

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem ma strukturę bezwydziałową, tzn. że za proces dydaktyczny odpowiada bezpośrednio Rektor poprzez swojego zastępcę ds. dydaktycznych oraz Senat spełniający oprócz funkcji własnych- funkcje Rady Wydziału.

3. Jakie są najważniejsze jednostki organizacyjne WSZP?

 • Pion Dydaktyczny
 • Biblioteka
 • Instytut Bezpieczeństwa Krajowego
 • Instytut Innowacji Gospodarczych Heureka
 • Instytut Nowych Mediów
 • Centrum Planowania Kariery
 • Centrum Projektów Unijnych
 • Centrum Studiów Licencjackich i Podyplomowych
 • Biuro Doradztwa i Szkoleń – „HR Konsultor”
 • Centrum Badań Społecznych i Rynkowych „CEBOR”

4. Kto jest kim w WSZP?

 • Rektor - dr Jan Waśkiewicz
 • Kanclerz - mgr Jan Łuczak
 • Prorektor ds. Nauczania na odległość - mgr Jarosław Gumienny
 • Dyrektor Biblioteki – dr Edwards Fiks
 • Kwestor - mgr Sławomir Ambroziak

5. Czym się zajmuje Instytut Bezpieczeństwa Krajowego?

Instytut Bezpieczeństwa Krajowego zajmuje się dydaktyką, badaniami naukowymi oraz działalnością popularno-naukową w szeroko rozumianej dziedzinie bezpieczeństwa.

6. Czym się zajmuje Instytut Innowacji Gospodarczych Heureka?

Instytut Innowacji Gospodarczych „Heureka” wspólpracując z biznesem i samorządami, obejmuje swoją działalnością,  cztery podstawowe obszary:

 • Badawczo-projektowo-wdrożeniowy
 • Szkoleniowy
 • Konsultingowy
 • Wdrożeniowy

7. Czym się zajmuje Instytut Nowych Mediów?

Instytut Nowych Mediów zajmuje się dydaktyką, badaniami naukowymi oraz działalnością popularno-naukową w szeroko rozumianej dziedzinie nowych mediów – zwłaszcza internetu.

8. W jaki sposób WSZP działa na rzecz środowiska wokół-uczelnianego?

Działania na rzecz otoczenia obejmują min.:

 • bezpłatne poradnictwo zawodowe
 • prowadzenie pośrednictwa zawodowego
 • prowadzenie dni otwartych
 • organizowanie imprez typu Targi Wiedzy
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie rynku pracy
 • organizowanie związków partnerskich w projektach unijnych
 • organizowanie konferencji i seminariów
 • publikację książek i periodyków
 • prowadzenie tematycznych portali internetowych

 

10. Na czym polega unikalny charakter studiów w WSZP?

Naczelną dewizą studiów w WSZP jest „Jedne Studia = Dwa Zawody„ Jest to możliwe dzięki temu, że wciągu dwóch pierwszych lat studenci są kształceni na wybranym kierunku studiów zaś na trzecim roku na wybranej specjalności która w praktyce oznacza naukę konkretnego zawodu.

11. Czy WSZP prowadzi studia podyplomowe?

Tak od wielu lat, w wielu dziedzinach – w szeregu których jest liderem na rynku warszawskim:

 • kapitał ludzki
 • prawo i administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • ratownictwo
 • animacja i nowe media

12. Kiedy i jak można zapisać się na studia?

 • rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły przez cały rok
 • studia rozpoczynają się 2 razy w roku: w marcu i październiku
 • zapisów można dokonywać w trybie on-line poprzez internet lub składając dokumenty osobiście, w dziale Rekrutacji

13. W jaki sposób są prowadzone zajęcia na studiach w WSZP?

Aktualnie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-18.00. (średnio co dwa tygodnie).
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów , seminariów, konwersatoriów oraz ćwiczeń. Prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej (w kampusie WSZP) jak również w formie nauki na odległość w systemie zwanym distance-learning.

14. Co to jest distance-learning (e-Learning)?

Zajęcia w trybie nauczania na odległość (distance-learning, lub e-Learning) są to zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technik elektronicznych: internetu oraz zapisu elektronicznego.
Podręczniki, skrypty oraz materiały pomocnicze, przygotowywane są w postaci e-booków i umieszczane na tzw. e-platformie, tzn. na serwerze internetowym do którego studenci mają dostęp zdalny- z komputerów.
Zajęcia prowadzone są w trybie off-line lub on-line. Tryb off-line to w praktyce nauka własna prowadzona w dowolnym czasie, w oparciu o przygotowane przez WSZP materiały.
Zajęcia w trybie on-line są prowadzone z udziałem nauczyciela – a więc wymagają uczestnictwa CAŁEJ grupy w tym samym czasie- choć w różnych miejscach.
Zalecane jest posiadanie komputera wraz z łączem internetowym co ułatwia planowanie sobie zajęć. Tym nie mniej, studentom nie posiadającym dostępu do komputera, uczelnia umożliwia prowadzenie zajęć we własnych salach komputerowych oraz w e-czytelni naszej biblioteki.

15. Jakich języków obcych można się uczyć w Szkole i czy można rozpocząć naukę od podstaw?

Studenci mogą uczyć się j. angielskiego lub, jeżeli zbierze się grupa osób zainteresowanych, innego języka, np. niemieckiego lub francuskiego. Naukę można rozpocząć od podstaw - na podstawie odpowiednich testów na początku roku akademickiego studenci są kwalifikowani do odpowiednich grup językowych.

16. Co oferuje Akademickie Biuro Karier?

Akademickie Biuro Karier oferuje studentom min.:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pomoc w budowaniu ścieżki kariery,
 • pomoc w zmianie lub poszukiwaniu miejsc pracy,
 • uczestnictwo na preferowanych warunkach w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez Uczelnię.

17. Czy Uczelnia była weryfikowana przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA)?

Tak, dwukrotnie, na kierunku socjologia: w roku 2007 oraz w roku 2008. W obydwu przypadkach Uczelnia dostała ocenę „POZYTYWNĄ”

Search