Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Pierwsza i jedyna uczelnia w Polsce specjalizująca się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem jest uczelnią niepaństwową założoną w 2001r. przez Spółkę „Zarządzanie Personelem Sp. z o.o.

WSZP została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 202 (decyzja MEN nr DSW-3-0145-101/TT/201 z dnia 20.04.2001r z późniejszymi zmianami), z prawem prowadzenia studiów na dwóch kierunkach:

 • socjologia
 • zarządzanie

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 marca 2012 roku,  w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, pod liczbą porzadkową "202"  pod którą wpisana jest Wyższa Szakoła Zarządzania Personelem w Warszawie  dokonano wpisu " pozwolenie na czas nieokreślony". To oznacza, że nasza uczelnia nie musi, tak jak to bylo w przeszlości, występować co 5 lat o przedlużenie zewolenia.

Na mocy Uchwały PKA Nr 56/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku WSZP uzyskałaPOZYTYWNĄ ocenę kształcenia na kierunku "socjologia" na poziomie studiów pierwszego stopnia. Następna ocena jakości kształcenia na kierunku studiów "socjologia" w WSZP powinna następić w roku akademickim 2017/2018.
Uczelnia ma swoją siedzibę na Ursynowie przy ul. Hirszfelda 11 (LO im. L. Kossutha)

OFERTA EDUKACYJNA
Oferta edukacyjna WSZP obejmuje:

 • studia licencjackie w formule 1 dyplom = 2 zawody,  na 2 specjalnościach i 2 kierunkach
 • studia podyplomowe w 4 dziedzinach i 15 specjalnościach
 • kursy

DORADZTWO
Oferujemy swoje usługi w zakresie  doradztwa i szkoleń w następujących dziedzinach :

 • doradztwo personalne
 • doradztwo zawodowe
 • doradztwo biznesowe: due diligence, fuzje i przejęcia
 • doradztwo w zakresie funduszy Unijnych
 • badania społeczne i rynkowe

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

 • WSZP jest pierwszą i jak dotąd jedyną uczelnią w Polsce specjalizującą się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi
 • 4 - liczba specjalności na których można studiować w roku 2012-13
 • 3 - ilość kierunków studiów licencjackich na WSZP : Socjologia;Zarządzanie; Bezpieczeństwo Narodowe
 • 14 - lat istnienia WSZP
 • 202 - numer pod którym WSZP jest wpisana do rejestru Szkół Wyższych Zawodowych
 • 2001 - rok założenia  i rozpoczęcia działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
 • 2500 - liczba dotychczasowych absolwentów
 • 3800 - liczba książek w bibliotece WSZP.

„Misją WSZP jest odkrywanie prawdy i przekazywanie wiedzy przez prowadzenie badań naukowych i kształcenie wysoko wykwalifikowanych, twórczych kadr studentów, zdolnych sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, pozostając jednocześnie integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.

W swoich działaniach Uczelnia kieruje się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji zasadami i wartościami takimi jak: wolność nauczania, wolność badań naukowych, dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość na nowe idee oraz poszanowanie człowieka”

Inaczej mówiąc:
Misją Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem jest kształcenie kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki tak aby byli oni dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z wymaganiami stawianym przez współczesny rynek pracy oraz potrzebami gospodarki narodowej.

Swoją misję realizujemy poprzez studia w formie tradycyjnej jak i poprzez Internet.
Misją Internetowej Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem zwanej e-WSZP, jest kreowanie swobodnego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu młodzieży oraz doskonaleniu predyspozycji kadr menedżerskich i personelu firm.

CEL DZIAŁANIA SZKOŁY
Celem działania Szkoły jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na wybranych-określonych  kierunkach studiów.
Szkoła realizuje ten cel poprzez:

 • kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,
 • kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły,
 • działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 • upowszechnienie postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego,
 • prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej.

FUNKCJE SZKOŁY
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem pełni następujące funkcje:

 • DYDAKTYCZNE
  • kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,
  • kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.
 • BADAWCZE
  • prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły,
  • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa,
  • Opracowanie programów i metod szkolenia kadr menedżerskich,
  • działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.
 • GOSPODARCZE
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowej działalności dydaktycznej szkoły,
  • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa,
 • INTEGRACYJNE
  • Współpraca z innymi szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
  • Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego macierzystego regionu,
  • Wspieranie inicjatyw dotyczących powiększania rynku pracy, walki z bezrobociem, rozwoju kulturalnego i gospodarczego regionów,
  • Wspieranie inicjatyw związanych z procesami integracyjnymi Polski z UE.
 • KULTUROTWÓRCZE
  • Szkoła jest miejscem, w którym powstają nie tylko idee, koncepcje i teorie naukowe oraz propozycje zastosowań praktycznych, ale także wzorce zachowań, modele awansu zawodowego i społecznego, godne upowszechnienia i popularyzacji poza murami Szkoły.

REKTOR

IMG 6776 02

prof. WSZP dr Małgorzata Schneider

Prof. WSZP dr Małgorzata Schneider jest praktykiem i teoretykiem specjalizującym się w problematyce związanej z tworzeniem i wdrażaniem systemu komunikacji wewnętrznej, identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych, przygotowywaniem programów motywacyjnych ściśle związanych z realizacją strategii i misji firmy, a także w zagadnieniach związanych z problematyką edukacyjną, unijną oraz związaną z doradztwem zawodowym i bezpieczeństwem pracy.

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem w oświacie.

Czynnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych powyższej tematyce. Jest autorką publikacji poświęconych zmianom edukacyjnym w Polsce, w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, a także przeobrażeniom zachodzącym w zakresie doradztwa zawodowego. Interesuje się fotografią, turystyką i sportem.

Do kompetencji Rektora należy min.:

 • Sprawowanie nadzoru nad dydaktyczną zgodnością działalności Uczelni.
 • działanie na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych studentów i pracowników Uczelni, 
 • podejmowanie decyzji w sprawach studentów,

KANCLERZ

 user 3900635 0d34f3 huge 
mgr Jan Łuczak

Kanclerz kieruje administracją Uczelni, zarządza gospodarką finansową Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące jej mienia. Do kompetencji Kanclerza należy min.

 • zawieranie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych 
 • reprezentowanie szkoły w sprawach finansowych i administracyjnych
 • podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego i efektywnego wykorzystania majątku Uczelni,
PROREKTOR DS. MBA

Zdjęcie P.S. small2
dr hab. Piotr Solarz
 
Prof. WSZP  dr hab. Piotr Solarz jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o polityce i administracji. W 2002 roku był doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, następnie stypendystą Fundacji Konrada Adenauera i stażystą w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hamburgu. W latach  od 2007 do  2019 pełnił funkcję Dziekana Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracował również jako ekspert  w zakresie optymalizacji administracji dla instytucji publicznych w Polsce. Otrzymał grant „Europeizacja i jej transfer na polityki publiczne państwa UE. Wybrane przykłady i wnioski.” 
 
KWESTOR
Ambroziak.Sl 100x133.zdj
 mgr Sławomir Ambroziak
 
KIEROWNIK
IMG 8470 05
mgr Klaudia Drużyńska
 
PRACOWNIK BIUROWY
MmU 9md 8fE
mgr Adrian Łuczak
 
 
 

Uregulowania prawne dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Kwestia prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uregulowana jest w art. 164 ust 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami):
  Art. 164
  […]
  • 3. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • 4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogły być prowadzone zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3, uwzględniające zapewnienie przez uczelnię odpowiedniej dostępności dla studentów zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz właściwej proporcji czasu tych zajęć, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych, do całkowitego czasu zajęć na studiach.
 2. Zgodnie z postanowieniami art. 164 ust. 4, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w dniu 25 września 2007 r. Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. Nr 188, poz. 1347 z późn. zmianami).

Zasadniczą bazę lokalową stanowi budynek przy ul. Dereniowej 52/54 o powierzchni użytkowej 480m2. W budynku tym mieści siedziba Uczelni (rektorat), władz instytutu, obsługi administracyjnej, biblioteka naukowa oraz archiwum.

Sale dydaktyczne zlokalizowane są w wynajmowanych pomieszczeniach, przy ul.:

 • Hirszfelda 11, w budynku LO im. L. Kossutha (studia niestacjonarne i podyplomowe).

Do celów dydaktycznych wykorzystywane są sale wykładowe mieszczące jednorazowo ok.1000 studentów.

Studenci wykorzystują również 2 pracownie komputerowe z 40 komputerami oraz dodatkowo ogólnie dostępny punkt internetowy.

WSZP dysponuje również podstawowymi urządzeniami technicznymi wspomagającymi proces dydaktyczno-naukowy: instalacje nagłaśniające, rzutniki pisma, rzutniki multimedialne, tablice elektroniczne, urządzenia odtwarzające (magnetowidy i DVD), kamery video i aparaty fotograficzne.

Baza dydaktyczna w pełni zabezpiecza miejsca pracy dla wszystkich studentów i wykładowców. Wyposażenie jest w przeważającej części nowe i ma odpowiednie atesty i certyfikaty.

Do dyspozycji studentów jest nowoczesna biblioteka w której zgromadzone jest ok. 3000 książek – olbrzymia większość wydana po 2000 roku.

Siedziba WSZP przy ul. Hirszfelda 11

Sztandar Uczelni

Prezentujemy kompozycję do Sztandaru Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, autorstwa Krzysztofa "Partyza" Toczko, Absolwenta WSZP, Członka zespołu pARTyzant.

Search