Wydawnictwo WSZP

Redaktorem technicznym wydawnictwa jest mgr Jarosław Gumienny. 

Wydawnictwo WSZP działa od 1 marca 2003r. Do dnia dzisiejszego wydaliśmy trzy książki, kilkanaście numerów kwartalnika Kultura i Edukacja kilka własnych biuletynów naukowych szereg skryptów. Ponadto wydaliśmy klika numerów biuletynu informacyjnego WSZP.   

W tym roku uruchomiliśmy Bibliotekę elektroniczną która wspomaga prace naszej biblioteki tradycyjnej. 

W zamierzeniu, wydawnictwo ma służyć do edycji monografii, podręczników, skryptów oraz innych materiałów naukowych (w tym m.in. dorobku konferencji naukowych) i dydaktycznych niezbędnych do zabezpieczania procesu nauczania i rozwoju naukowego uczelni. Publikacje dotyczyć będą takich dziedzin jak: zarządzanie personelem, socjologia, psychologia, zarządzanie, marketing, finanse, bankowość i rachunkowość, politologia, prawo, polityka, integracja europejska. 

Materiały te w większości będą przygotowywane przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Mamy nadzieje, ze podobnie jak wydane właśnie skrypty ze statystyki, będą się cieszyć się one dużym zainteresowaniem studentów, także innych szkół.

Kontakt

Nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem ukazały się następujące pozycje:


Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy. 

Jest to raport końcowy zrealizowanego przez WSZP projektu badawczego finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki , na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 

ISBN 978-83-930851-0-1 
Stron 315

„Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce”

Jest to raport końcowy badań projektu współfinansowanego ze środków SPO RZL zrealizowanego pod kierownictwem WSZP.
„Wspieranie rynku pracy należy do podstawowych zadań zarówno władzy ustawodawczej jak i wykonawczej. Krajowe prawo pracy w coraz większym zakresie „uelastycznia” prawne formy zatrudnienia. Za formy standardowe zatrudnienia uznano nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony i zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. W konsekwencji uznano, że wykonywanie pracy na innej podstawie prawnej będzie zatrudnieniem niestandardowym.”

ISBN 978-83-7441-909-3
Stron 578
Format B5

„Badanie czynników warunkujących powrót kobiet na rynek pracy w województwie podkarpackim- wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia”

Jest to raport końcowy zrealizowanego przez WSZP projektu badawczego finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

ISBN 978-83-7441-744-0
Stron 247

Jolanta Szaban
Zachowania organizacyjne - Aspekt międzykulturowy

Jest to opracowanie niestandardowe, napisane żywym językiem, zawierające szereg mało znanych lub w ogóle nieznanych w polskiej literaturze elementów, zachęcające do zainteresowania się opisywanymi problemami.[…] Książka odpowiada na potrzeby studentów zarządzania, psychologii, socjologii oraz menadżerów poszukujących wyjaśnienia problemów, które dotyczą przyczyn i przebiegu procesów zachodzących pomiędzy ludźmi w organizacjach. 
Z recenzji prof. dr. hab. Czesława Szmidta

ISBN 978-83-7441-885-0
Format B5- 16,5 X 23,5 cm.
Stron 534.
Cena 40,00 zł. 

Stanisław Koziej
Między piekłem a rajem
Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku

Książka zawiera analityczny przegląd podstawowych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na progu XXI wieku. Wykazuje, że jakościowo nowe, wyjątkowo zróżnicowane i niestabilne, globalizujące i uinformacyjniające się środowisko bezpieczeństwa wymaga długofalowych i wyprzedzających strategii oraz zintegrowanych i sieciowych systemów działania w wymiarze globalnym i narodowym.

ISBN 978-83-7441-341-1
Format B5- 16,5 X 23,5 cm.
Rok wydania 2006.
Stron 332.
Cena 36.80 zł.

Tadeusz Zawadzak
Podstawy kierowania organizacją

Prezentowane opracowanie obejmuje pełny zakres wiedzy wymaganej programem dydaktycznym w zakresie podstaw zarządzania, jest przedstawione w sposób zwięzły i komunikatywny, tworzy podstawy do kształcenia specjalistycznego w dziedzinie zarządzania i przygotowania prac dyplomowych. Jest wynikiem wieloletnich studiów teoretycznych i doświadczeń praktycznych autora, wyniesionych z pracy w organach kontroli i administracji państwowej, oraz aktualnych badań empirycznych realizowanych w procesie naukowo-dydaktycznym.

  ISBN 83-7441-208-9
  Format B5- 16,5 X 23,5 cm.
  Stron 274.
  Cena 25.00 zł.

Kwartalnik „Kultura i Edukacja” jest czasopismem WSZP wydawanym wspólnie z wydawnictwem Adam Marszałek od 2005 roku. Do chwili obecnej wydaliśmy 15 numerów tego czasopisma Poniżej pierwszy numer tego kwartalnika.

ISBN
ISSN 1230-266X
Format B5- 16,5 X 23,5 cm.
Stron 150.
Cena 34.50 zł.
czasopismo

KULTURA I EDUKACJA Nr 2005/1
Kwartalnik

Treść numeru:

1. ARTYKUŁY–STUDIA: Anna Mielczarek-Żejmo „Pojęcie traumy w naukach społecznych”; Sebastian Taboł „Barbie – postmodernistyczny wymiar kultury”; Aneta Dudu „Reklama w teorii kultury – przegląd wybranych stanowisk; Stanisław Kawula „Moja pedagogika – szkic do wyzwań na XXI wiek

2. KOMUNIKATY–SPRAWOZDANIA: Robert Pawlak „Wyrównywanie szans edukacyjnych a polska reforma edukacji”; Gabriela Kapica „Istota i wartość rozrywek umysłowych w świadomości nauczycieli klas początkowych”; Elżbieta Szefler „Wpływ książki Otfrieda Preusslera „Malutka Czarownica” na słowną i plastyczną twórczość drugoklasistów”; Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska „Zabawa w teatr alternatywny formą spędzania czasu wolnego”;

3. RECENZJE–OMÓWIENIA: Marcin Bogusławski (rec.), Jerzy Kochan „Wolność i interpelacja”; Piotr Skuza (rec.), Lucyna Kopciewicz „Polityka kobiecości jako pedagogika różnic”; Bogusław Zieliński (rec.), Tomasz Teodor Jeż „Jerzy Czarny (Kara Georgi) życie i czyny jego”; Kamila Sierzputowska „Uroczyste obchody Dnia Polski w Ramstein – 09.11.2004”; Beata Bonna, „V Seminarium Gordonowski w Ciechocinku”; Katarzyna Buczek, Joanna Dąbrowska „Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej”.

ZESZYTY NAUKOWE

Zeszyt naukowy WSZP nr 2
WSZP grudzień 2004, s. 67 I
SSN 1732-8098
Wydany Zeszyt Naukowy prezentuje artykuły naukowe związane z problematyką społeczno-kulturową (J. Kochanowski "Kultura: przemoc czy komunikacja? Pomiędzy Foucaultem a Habermasem"), zarządzania personelem (M. Mikołajek - Gocejna "Wprowadzanie nowego pracownika - jak pomóc nowicjuszowi?", K. Kindryk "Model systematycznego szkolenia i doskonalenia") oraz psychologii finansowej (M. Czajkowska "Dysonans poznawczy w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych"). 
Obecnie w przygotowaniu jest trzeci numer Zeszytów Naukowych.

Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem nr 1
WSZP czerwiec 2004, s. 112  
ISSN 1732-8098
Wydany Zeszyt Naukowy prezentuje artykuły naukowe związane z problematyką socjologiczną (M. Bucholc "Wizja kultury w relatywistycznej socjologii wiedzy"), zarządzania personelem (P. Kacprzak "Motywacja pracowników jako element zarządzania", M. Mikołajek - Gocejna "Zasady zarządzania zasobami pracy w Japonii") oraz finansów behawioralnych (M. Czajkowska "Ryzyko a niepewność w kontekście finansów behawioralnych").

SKRYPTY

Bogusław Lasocki:
Elementy Statystycznego Opisu Struktury Zbiorowości

WSZP 2003, s. 69 
ISBN 83-89395-00-2
Niniejszy skrypt został przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla słuchaczy przedmiotu Statystyka na drugim semestrze licencjackich studiów zaocznych kierunku Zarządzanie Personelem w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Wraz ze skryptem "Metody i narzędzia analizy współzależności zjawisk w naukach społecznych" i będącym w przygotowaniu "Wprowadzenie do statystyki - elementy matematyki wyższej", tworzy on zestaw podręczników, ułatwiających przyswojenie całości wymaganego materiału z matematyki i statystyki.

Bogusław Lasocki:
Metody i narzędzia analizy współzależności zjawisk w naukach społecznych

WSZP 2003, s. 89
ISBN 83-89395-01-0
Prezentowany skrypt został przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla słuchaczy przedmiotu Statystyka na trzecim semestrze licencjackich studiów zaocznych kierunku Zarządzanie Personelem w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Wraz ze skryptem "Elementy statystycznego opisu struktury zbiorowości" oraz będącym w przygotowaniu "Wprowadzenie do statystyki- elementy matematyki wyższej", współtworzy on zestaw podręczników, ułatwiających przyswojenie całości wymaganego przez minima programowe materiału ze statystyki.

Teresa Borkowska - Kalwas, Jolanta Szaban:
Kierowanie i przywództwo


Krzysztof Filarski:
Negocjacje
WSZP 2003, s. 43
ISBN 83-89395-03-7
Fragment skryptu: "Każdy manager to negocjator. Nie często mamy taki komfort, by negocjacje zlecić komuś z zewnątrz. Negocjujemy z dostawcami, z bankami, z nowo przyjmowanymi do pracy, z... (...) Negocjacje to tak naprawdę każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska w danej sprawie. Jednak to nie tylko stanowiska, ale głównie interesy i potrzeby decydują o wspólnym sukcesie negocjacjyjnym. Negocjacje angażują co najmniej dwóch partnerów, którzy mają poczucie, że ich interesy, zachowania są sprzeczne. Dobrze przeprowadzone rozmowy negocjacyjne pozostawiają drugiej stronie poczucie, że rozmowa z nami to był czas dobrze spożytkowany. Że warto z nami współpracować, bo jesteśmy godni zaufania, nie szkoda nam sił i czasu, by znaleźć wyjście z sytuacji. A jeśli byliśmy twardzi, to zawsze dla problemu, a nie dla człowieka". Skrypt omawia zagadnienia z teorii konfliktu, strategii negocjacyjnych, umiejętności i cech skutecznego negocjatora, opisane są kwestie, pozycje i interesy w negocjacjach, przygotowanie do negocjacji, fazy negocjacji, płaszczyzny komunikacji w negocjacjach, techniki zadawania pytań, emocje w negocjacjach i techniki negocjacyjne.

Krzysztof Filarski:
Komunikacja w organizacji

WSZP 2004, s. 52
ISBN 83-89395-06-1
Skrypt autorstwa Krzysztofa Filarskiego zawiera przydatne informacje na tematy związane z komunikacją w organizacji. Omówione zagadnienia to: schemat procesu komunikowania się, bariery w komunikacji, sposoby usprawnienia procesu komunikowania się, komunikacja w analizie transakcyjnej, struktury grupowe, sprawna komunikacja warunkiem sprawnej organizacji, misja i wizja organizacji - komunikacja na najwyższym poziomie, umiejętność pracy w "sieci ludzi" podstawą rozwoju zawodowego i planowania kariery, szkolenia z zakresu komunikacji.

Krzystof Filarski:
Szkolenia. Spojrzenie od strony firmy, uczestnika i trenera

WSZP 2004, s. 61
ISBN 83-89395-05-3
"Szkolenie to czas, by doskonalić codzienne narzędzia pracy. Szkolenie to czas, by przerwać pracę i przyjrzeć się temu, co robimy każdego dnia Nabrać dystansu. Zdobyć się na refleksję, która jest warunkiem każdej zmiany zachodzącej w nas samych. Szkolenia, rozwój zawodowy to niejednokrotnie ponowne nakierowanie działania, stawianie celów rozwojowych. Nie jest sztuką robić rzeczy we właściwy sposób, sztuką jest robić właściwe rzeczy." - fragment nowego skryptu autorstwa Krzysztofa Filarskiego. Pozycja ta prezentuje wiedzę z zakresu szkoleń - szkolenie jako proces zmiany, rodzaje szkoleń i ich specyfika, rozwój w miejscu pracy: czy tylko szkolenie, e-learning, projekt szkoleniowy: cele, partnerzy, Analiza Potrzeb Szkoleniowych, metody  stosowane podczas szkoleń, kompetencje trenerskie, dynamika grupowa, uczenie się przez doświadczenie, efektywność procesu szkoleniowego, organizacja ucząca się. Skrypt zawiera także dodatki: jak najlepiej wykorzystać szkolenie oraz omówienie manipulacji podczas szkoleń rozwojowych.

kontakt
Jarosław Gumienny :  j.gumienny@wszp.edu.pl 

e-Wydawnictwo WSZP powstało w wyniku coraz większego udziału Nowych Mediów w życiu Uczelni. Rozwijająca się forma studiów na odległość (distance learning) i związana z tym ilość materiałów elektronicznych oraz stale zwiększająca się popularność książek elektronicznych- tzw. e-booków skłoniła władze uczelni do utworzenia działu zajmującego się tą formą wydawniczą.

e-Wydawnictwo zajmuje się wszelkiego rodzaju publikacjami elektronicznymi jak np.:

 • e-książki,
 • e-skrypty,
 • artykuły,
 • materiały seminaryjne i konferencyjne,
 • monografie,
 • skrypty,
 • prace licencjackie,
 • prace magisterskie,
 • prace doktorskie,
 • gry komputerowe,
 • filmy animowane i multimedia.

Publikacje są przeznaczone zarówno do obrotu komercyjnego i niekomercyjnego jak również dla naszej e-Biblioteki.

Autorami publikacji mogą by być zarówno nasi pracownicy i studenci jak i osoby spoza WSZP. Wszyscy którzy uważają, że ich prace warte są przedstawieniu szerszemu gronu czytelników a które to prace- z różnych powodów nie zostały opublikowane w postaci tradycyjnej.

Oczywiście jeśli autorzy będą sobie tego życzyć a nie naruszy to podpisanych umów i  praw osób trzecich, w Wydawnictwo WSZP może realizować elektroniczne wersje publikacji papierowych.

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt: Jarosław Gumienny (j.gumienny@wszp.edu.pl)

Search