Zarządzanie

Studia magisterskie
stacjonarne / niestacjonarne

| NABÓR ZIMOWY - REKRUTACJA TRWA

Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

Tryb: stacjonarny lub niestacjonarny 
Uwaga:
Przyjmujemy również studentów na I, II, III i IV semestr w ciągu całego roku akademickiego.
 
Prowadzimy nabór na Indywidualny Tok Studiów.

 

Image
Zajęcia na kierunku Zarządzanie
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
Image

| BIURO REKRUTACJI

 
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel:  601 332 277
lub 509 932 622

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ?

W potocznym znaczeniu - zarządzać - to znaczy kierować lub administrować.
Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie:

 • umiejętność wytyczania celów i ich realizacji;
 • umiejętność realizacji celów poprzez pracę innych;
 • umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji;

Niezależnie, która z tych definicji jest lepsza, pełniejsza – czytaj - lepiej oddająca istotę współczesnego znaczenia tego pojęcia, to najważniejszym pozostaje to, że nauka o zarządzaniu to w istocie rzeczy nauka o sprawnym działaniu.

Dlatego zarządzanie rozumiane jako kierunek studiów:

 • rozwija sprawność intelektualną oraz osobiste kompetencje,
 • uczy pracy w zespole i pracy zespołowej,
 • umożliwia planowanie i rozwój kariery z działaniami na rzecz organizacji,
 • poszerza horyzonty myślenia,
 • daje możliwość „migracji” do każdego innego zawodu - zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych,
 • uczy definiowania celów, określania potrzeb i zasobów niezbędnych do ich realizacji,
 • uczy skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

DLACZEGO ZARZĄDZANIE W WSZP ?

 • oryginalne połączenie nauki o zarządzaniu z innymi dziedzinami wiedzy społecznej i humanistycznej,
 • prowadzenie działalności naukowo - badawczej sponsorowanej i komercyjnej,
 • udział w procesie kształcenia wybitnych dydaktyków i naukowców łączących wiedzę teoretyczną z praktyką życia społeczno-gospodarczego,

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

„Być skutecznym - oto właściwe zajęcie dla szefa. Gdziekolwiek dany szef pracuje, w biznesie czy szpitalu, na uniwersytecie czy w armii, oczekuje się odeń, że doprowadzi do zrobienia tego, co należy. A to po prostu oznacza, że oczekuje się odeń skuteczności”.

Peter F. Drucker

Według Petera F. Druckera, w nowoczesnej organizacji „menedżerem” jest każdy pracownik umysłowy, który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkład pracy wpływający fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć. Może tu chodzić o zdolność firmy do stworzenia nowego produktu lub do powiększenia swego udziału w danym rynku.

Kim więc jest menadżer?

Jest osobą, która:

 • posiada zdolność rozumienia organizacji i mechanizmów jej funkcjonowania;
 • umie wykorzystać zasoby i potencjał organizacji do osiągania wytyczonych celów;
 • umie i nie boi się podejmować decyzje;
 • posiada umiejętność zarządzania czasem własnym i członków zespołu;
 • obserwuje i rozumie procesy społeczne i struktury, w których te procesy zachodzą;
 • nie boi się zmian, posiada zdolność do ich wprowadzania i zarządzania nimi;
 • zawsze stara się widzieć całokształt problemów i zagadnień;
 • potrafi wykorzystać wiedzę o społeczeństwie w skali mikro i makro do budowania aktywności własnej oraz otaczającej ją społeczności;
 • jest wyposażona w wiedzę i narzędzia niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy;
 • jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez globalizację i ciągłe zmiany rynku pracy.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ MENADŻER?

Absolwent kierunku zarządzanie:

 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i  struktur bezpieczeństwa państwa,
 • posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i  informacjami,
 • jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego,
 • zna i umie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne.
 • posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2,
 • posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Dlatego, absolwent kierunku zarządzanie może pracować w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/ kierownika:

 • w administracji rządowej, organach samorządowych,
 • służbach państwowych,
 • partiach politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • w strukturach bezpieczeństwa państwa.

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna na kierunku ZARZĄDZANIE obejmuje grono wybitnych praktyków i teoretyków z dziedzin zarządzania, socjologii, prawa, ekonomii, informatyki, nowych mediów. Bardzo często są to ludzie, którzy uczestniczyli w opracowywaniu i wdrażaniu prawa w  tych dziedzinach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w pierwszym etapie rekrutacji:
 • świadectwo dojrzałości,
 • dowód osobisty (do wglądu).
Dokumenty wymagane w drugim etapie rekrutacji:
 • dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe licencjackie,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej - skierowanie do pobrania w Rektoracie,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego - do pobrania w Rektoracie,
 • podpisane zdjęcia legitymacyjne - 4 sztuki.

Search