Studia Online w Uczelni Łukaszewski, czyli Studia ze Wspomaganiem Internetowym

Rekrutacja na Rok Akademicki trwa!

 

Studia ze Wspomaganiem Internetowym są doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich Kandydatów, którzy chcą podjąć i ukończyć studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe, ale nie mają możliwości uczestnictwa w zjazdach w Siedzibie Uczelni. Przy wsparciu platfomy e-learning, oraz innowacyjnej koncepcji studiów, z Uczelnią Łukaszewski jest to możliwe! Wymóg obecności Studenta na Uczelni jest ograniczony do minimum, dzięki czemu podjęcie i pomyśle ukończenie studiów w Uczelni Łukaszewski jest możliwe z każdego miejsca na ziemi. 

Aby zapisać się na Studia ze Wspomaganiem Internetowym, prosimy o wypełnienie tradycyjnego formularza Zgłoszenia lub Zapisu online (dostępne poniżej), a w kolejnym etapie procesu rekrutacji podać informację o chęci podjęcia studiów na odległość.

 

 

Warszawa, maj 2020

Szanowni Państwo!
Witam na stronach internetowych Uczelni Łukaszewski mając nadzieję, że te odwiedziny skłonią Państwa do podjęcia studiów w naszej Uczelni.

Nasza Uczelnia, obchodząca w bieżącym roku niemal 20-lecie swojego istnienia, szczyci się tym, że kształcimy ludzi przedsiębiorczych łącząc w swoich programach wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą a kompetencje twarde z miękkimi. Ideą- hasłem naszej uczelni było od samego początku jej istnienia "Wiedza - Umiejętności - Kompetencje", na długo przed tym jak takie same hasło pojawiło się w najnowszej Ustawie "Prawo o Szkolnictwie Wyższym".

Nasi studenci, mogą wybrać formę studiów dostosowaną do ich możliwości organizacyjnych i finansowych w zależności od wybranej ścieżki kariery: e-learningowe (prowadzone od 2005 roku). studia niestacjonarne (weekendowe)oraz studia dzienne.

Głównym założeniem programu naszych studiów jest unikalna formuła „Jedne studia - dwa zawody”. Dzięki temu, niezależnie od wybranego przez siebie kierunku studiów nasz absolwent będzie mógł zdobyć drugi zawód poprzez wybór bardzo interesującej i praktycznej specjalności.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w naszej Uczelni jest GWARANCJA znalezienia satysfakcjonującej pracy - jakiej udzielamy studentom naszych studiów dziennych.

Z myślą o poszerzeniu perspektyw i dalszym rozwoju i kształceniu naszych studentów podjęliśmy w tym roku działania w zakresie uruchomienia w Uczelni studiów magisterskich na kierunku socjologia.

Oferujemy przyjazną, atmosferę studiów, wygodne warunki studiowania, oraz konkurencyjne, bardzo niskie czesne.

Gwarantujemy wpływ na pracę Uczelni poprzez aktywnie działający samorząd studencki oraz Klub Absolwenta.

Serdecznie zapraszamy do naszej Uczelni - najlepiej na jeden z wielu Dni Otwartych. Nic bardziej nie utwierdza w przekonaniu, ze dokonujemy dobrego wyboru, niż zetknięcie się z Uczelnią i jej studentami.

Tych, którzy swoją podstawową przygodę akademicka zakończyli zdobyciem tytuł licencjata lub magistra zapraszamy na cieszące się niezmiennie dużym powodzeniem studia podyplomowe.

Zapraszamy

prof. ULu dr Małgorzata Schneider
Rektor Uczelni Łukaszewski

 

Dlatego, że oferujemy:

 1. ciekawe studia z zarządzania dostosowane do potrzeb szybko zmieniającego się, bardzo trudnego rynku pracy.
 2. bardzo dobry i ciekawy program łączący wiedzę teoretyczną z praktyką życia społeczno-gospodarczego.
 3. równoczesną naukę dwóch zawodów w oparciu o sprawdzoną w praktyce koncepcję łączenia w trakcie studiów przedmiotów z kierunku studiów (4 semestry), oraz z danej specjalności (2 semestry).
 4. nowoczesną, sprawdzoną od 2005 roku formę studiów opartą o połączenie nauki tradycyjnej oraz nauki na odległość, gwarantującą wysoki poziom uzyskiwanej wiedzy i umiejętności.
 5. właściwą opiekę dydaktyczną ze strony wysoko-kwalifikowanej kadry naukowej oraz praktyków życia gospodarczego.
 6. studia dzienne z gwarancją zatrudnienia po ich zakończeniu
 7. wysokiej, sprawdzonej jakości, studia e-learningowe, będące wygodną formą studiowania dla studentów nie mogących pogodzić tradycyjnej formy studiów ze swoją pracą bądź miejscem zamieszkania.
 8. wsparcie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
 9. wsparcie finansowe dla utalentowanych i pracowitych studentów.
 10. możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy w trakcie organizowanych przez nas warsztatów, seminariów oraz wykładów otwartych prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów, naukowców oraz menadżerów .
 11. możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych o wielu bardzo ciekawych specjalnościach, dostępnych  nawet bezpośrednio po studiach licencjackich

Do 2001 roku nie było w Polsce uczelni, która skupiałaby się na kształceniu specjalistów przygotowanych do właściwego wykorzystania potencjału ludzkiego w działalności gospodarczej oraz w administracji rządowej i samorządowej.

Wychodząc naprzeciw społecznemu i rynkowemu zapotrzebowaniu Szkoła podjeła decyzję o specjalizacji w takim zakresie, podkreślając ten fakt przyjęciem nazwy Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem.

Z dniem 11.01.2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał wpisu w rejestrze Uczelni niepublicznych nowej nazwy Uczelni z dotychczasowej: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie na: Uczelnia Łukaszewski.

Celem naszej uczelni jest wykształcenie ludzi przedsiębiorczych, przygotowując naszych studentów do pełnienia funkcji zawodowych na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych w biznesie, w administracji rządowej i samorządowej, a także do organizacji i kierowania własna firmą.

Oferta dydaktyczna została przygotowana z mysla o zapewnieniu wysokiego poziomu nauczania oraz silnej pozycji konkurencyjnej naszych absolwentów na rynku pracy.
 
FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYGODY...
Czas studiów to nie tylko wytężona nauka, ale również czas zabawy, zawierania znajomości i przyjaźni na całe życie. Słowem fascynujący świat życia studenckiego, o którym tyle się słyszy! Mamy nadzieję, że działający na uczelni Samorząd Studencki podejmie wraz z władzami Szkoły próby integracji środowiska akademickiego m.in. poprzez sport, działalność naukową czy dziennikarską.

STUDENCI
Studentem Szkoły może zostać osoba, która posiada świadectwo dojrzałości i złożyła wymagane dokumenty zgodnie z zasadami  rekrutacji na studia.
Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o następującej treści:
Ślubuję uroczyście , że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Szkoły i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa szkoły i obyczaje akademickie oraz dbać o godność i honor studenta Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem;.

PRAWA I OBOWIĄZKI  STUDENTÓW
Ogólne  prawa i obowiązki studentów określone są w Statucie.
Szczegółowe prawa i obowiązki studentów określone są w Regulaminie Studiów Szkoły który jest uchwalany przez senat
Studentom przysługuje prawo do zrzeszania się, odbywania zgromadzeń, podejmowania działalności politycznej, sportowej i kulturalnej itd.
Ponadto studentom przysługuje do określonej prawem opieki medycznej.
Swoje opinie ,uwagi czy postulaty  studenci mogą przekazywać do władz uczelni bezpośrednio lub poprzez Samorząd studencki.

ORGANIZACJE  STUDENCKIE
Zgodnie ze Statutem szkoły na terenie szkoły mogą działać organizacje studenckie
Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji.
Organem rejestrującym i prowadzącym rejestr jest Rektor.
Organizacje studenckie działają w oparciu o swoje Regulaminy.

Koniec studiów licencjackich nie oznacza końca kontaktu studentów z Uczelnią.


Sam proces promocji absolwentów jest uroczystym wydarzeniem zarówno dla uczelni jak i samych absolwentów. Uczelnia honoruje najlepszych absolwentów.

Absolwenci Uczelni Łukaszewski mogą oczywiście kontynuować studia na poziomie studiów magisterskich. Wysoki poziom naszych studiów gwarantuje możliwość ich kontynuacji w najlepszych uczelniach w kraju (UW, AON, SWPS) i zagranicą.


Absolwenci Uczelni Łukaszewski są zrzeszeni w Klubie Absolwenta, co pozwala na korzystanie z bogatej oferty szkoleń, warsztatów, seminariów oraz studiów podyplomowych - na preferencyjnych warunkach.

 

Zarządzanie

studia licencjackie

NABÓR TRWA

Okres nauki: 3 lata (6 semestrów)

Tryb: stacjonarny i niestacjonarny

Studia Podyplomowe

NABÓR TRWA

Search