Bezpieczeństwo Narodowe

Studia licencjackie
stacjonarne / niestacjonarne

| NABÓR ZIMOWY - REKRUTACJA TRWA

Czesne: 650 zł

Promocja czesnego do końca grudnia: 350 zł  (przy wpłacie jednorazowej)

Rekrutacja i wpisowe 0 zł do końca grudnia.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Okres nauki: 3 lata (6 semestrów)
Tryb: stacjonarny lub niestacjonarny 
Uwaga:
Przyjmujemy również studentów na I, II, III, IV, V i VI semestr w ciągu całego roku akademickiego.
Prowadzimy nabór na Indywidualny Tok Studiów.
Image
Zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
Image

Wypróbuj nasze studia - bezpłatnie!

WSZP jest jedyną aktualnie uczelnią oferująca "studia na próbę"- w formie "wolnego sluchacza" i do momentu nie podjęcia decyzji na " tak" - nie pobierającą żadnych opłat.

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 295 555
 

DLACZEGO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ?

Studia na tym kierunku wszechstronnie przygotowują absolwentów do pracy związanej z konkretnymi specjalizacjami (studia licencjackie I stopnia) lub profilami (studia magisterskie II stopnia) w służbach mundurowych, lotnictwie i bezpieczeństwie publicznym. Wzbogacają studentów o wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz kompetencje skojarzone ze współczesnym bezpieczeństwem państwa. Ponadto wykształcą się w zakresie międzynarodowych organów bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, terroryzmu oraz bezpieczeństwem informacji, na przykład danych osobowych.

SPECJALIZACJA

Podczas studiów I stopnia (licencjackie) każdy student będzie mógł wybrać jedną z dwóch specjalizacji:

 • Analityk bezpieczeństwa,

 • Funkcjonariusz służb mundurowych.

Podczas studiów II stopnia (magisterskie) każdy student będzie mógł wybrać profil, przygotowujący do pracy w konkretnej dziedzinie bezpieczeństwa. Są to:

 • Analityk bezpieczeństwa,

 • Funkcjonariusz służb mundurowych,

 • Bezpieczeństwo w lotnictwie.

Analityk bezpieczeństwa

Profil ten charakteryzuje się ukierunkowywaniem na zadania skojarzone z instytucjami rządowymi, samorządami i firmami prywatnymi w zakresie polityki bezpieczeństwa państwa, jak i środowisk lokalnych. W ciągu studiów absolwent posiądzie wiedzę z zakresu:

 • podstaw współczesnych systemów bezpieczeństwa, 

 • zagrożenia terrorystycznego,

 • ochrony danych osobowych,

 • ochrony cywilnej, 

 • klęsk żywiołowych,

 • stanów nadzwyczajnych w państwie.

Funkcjonariusz służb mundurowych

Jest to specjalizacja przygotowująca do pracy w służbach mundurowych, strażach oraz inspekcjach. W ofercie znajduje się wiedza z zakresu: 

 • bezpieczeństwa politycznego i militarnego państwa, 

 • systemu bezpieczeństwa państwa, 

 • bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego ludności, 

 • prawnych podstaw systemu bezpieczeństwa RP, 

 • systemu obrony państwa, 

 • sił zbrojnych wybranych państw.

Zarządzanie kryzysowe w administracji

To przygotowanie studentów do bieżących niebezpieczeństw państwa oraz świata. Zagrożenia mogą mieć zasięg lokalny, a także globalny, przy czym ich charakter może być ekologiczny, ekonomiczny, militarny lub polityczny. 

Absolwenta będzie charakteryzowała umiejętność analizowania owych zagrożeń i dostosowywania się w przypadku zagrożenia.

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

To okazja do zapoznania się z pracą operacyjno-rozpoznawczą, sposobami zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie. 

Student pozna strukturę bezpieczeństwa w kraju, jak i w organizacjach pozarządowych. Zdobędzie również wiedzę niezbędną do analizy bezpieczeństwa oraz wdrożenia i kontroli zastosowanej procedury.

Bezpieczeństwo w lotnictwie

Profil ten ma charakter specjalistyczny. Ma na celu podwyższenie kwalifikacji: 

 • zawodowych,

 • naukowych – praktycznych oraz teoretycznych, 

 • z dziedziny bezpieczeństwa  procesie zarządzania i kierowania w organizacjach lotniczych – w lotnictwie cywilnym oraz państwowym.

Mniejsze zespoły szkoleniowe gwarantują bezpośredni kontakt z ekspertem.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE obejmuje grono wybitnych praktyków i teoretyków z dziedzin Analityki Bezpieczeństwa, Służb Mundurowych, Zarządzania Kryzysowego w Administracji, Systemach Bezpieczeństwa i Lotnictwie. Bardzo często są to ludzie, którzy uczestniczyli w opracowywaniu i wdrażaniu prawa w tych dziedzinach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w pierwszym etapie rekrutacji:
 • świadectwo dojrzałości,
 • dowód osobisty (do wglądu).
Dokumenty wymagane w drugim etapie rekrutacji:
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej - skierowanie do pobrania w Rektoracie,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego - do pobrania w Rektoracie,
 • podpisane zdjęcia legitymacyjne - 4 sztuki.

Search