Wybierz Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem

Rekrutacja na Rok Akademicki trwa!

 

Warszawa, maj 2020

Szanowni Państwo!
Witam na stronach internetowych Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie mając nadzieję, że te odwiedziny skłonią Państwa do podjęcia studiów w naszej Uczelni.

Nasza Uczelnia, obchodząca w bieżącym roku niemal 20-lecie swojego istnienia, szczyci się tym, że kształcimy ludzi przedsiębiorczych łącząc w swoich programach wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą a kompetencje twarde z miękkimi. Ideą- hasłem naszej uczelni było od samego początku jej istnienia "Wiedza - Umiejętności - Kompetencje", na długo przed tym jak takie same hasło pojawiło się w najnowszej Ustawie "Prawo o Szkolnictwie Wyższym".

Nasi studenci, mogą wybrać formę studiów dostosowaną do ich możliwości organizacyjnych i finansowych w zależności od wybranej ścieżki kariery: e-learningowe (prowadzone od 2005 roku). studia niestacjonarne (weekendowe)oraz studia dzienne.

Głównym założeniem programu naszych studiów jest unikalna formuła „Jedne studia - dwa zawody”. Dzięki temu, niezależnie od wybranego przez siebie kierunku studiów nasz absolwent będzie mógł zdobyć drugi zawód poprzez wybór bardzo interesującej i praktycznej specjalności.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w naszej Uczelni jest GWARANCJA znalezienia satysfakcjonującej pracy - jakiej udzielamy studentom naszych studiów dziennych.

Z myślą o poszerzeniu perspektyw i dalszym rozwoju i kształceniu naszych studentów podjęliśmy w tym roku działania w zakresie uruchomienia w Uczelni studiów magisterskich na kierunku socjologia.

Oferujemy przyjazną, atmosferę studiów, wygodne warunki studiowania, oraz konkurencyjne, bardzo niskie czesne.

Gwarantujemy wpływ na pracę Uczelni poprzez aktywnie działający samorząd studencki oraz Klub Absolwenta.

Serdecznie zapraszamy do naszej Uczelni - najlepiej na jeden z wielu Dni Otwartych. Nic bardziej nie utwierdza w przekonaniu, ze dokonujemy dobrego wyboru, niż zetknięcie się z Uczelnią i jej studentami.

Tych, którzy swoją podstawową przygodę akademicka zakończyli zdobyciem tytuł licencjata lub magistra zapraszamy na cieszące się niezmiennie dużym powodzeniem studia podyplomowe.

Zapraszamy

prof. WSZP dr Małgorzata Schneider
Rektor WSZP

 

Dlatego, że oferujemy:

 1. ciekawe studia z 3 kierunków (socjologia, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe) dostosowane do potrzeb szybko zmieniającego się, bardzo trudnego rynku pracy.
 2. bardzo dobry i ciekawy program łączący wiedzę teoretyczną z praktyką życia społeczno-gospodarczego.
 3. równoczesną naukę dwóch zawodów w oparciu o sprawdzoną w praktyce koncepcję łączenia w trakcie studiów przedmiotów z kierunku studiów (4 semestry), oraz z danej specjalności (2 semestry).
 4. nowoczesną, sprawdzoną od 2005 roku formę studiów opartą o połączenie nauki tradycyjnej oraz nauki na odległość, gwarantującą wysoki poziom uzyskiwanej wiedzy i umiejętności.
 5. właściwą opiekę dydaktyczną ze strony wysoko-kwalifikowanej kadry naukowej oraz praktyków życia gospodarczego.
 6. studia dzienne z gwarancją zatrudnienia po ich zakończeniu
 7. wysokiej, sprawdzonej jakości, studia e-learningowe, będące wygodną formą studiowania dla studentów nie mogących pogodzić tradycyjnej formy studiów ze swoją pracą bądź miejscem zamieszkania.
 8. wsparcie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
 9. wsparcie finansowe dla utalentowanych i pracowitych studentów.
 10. możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy w trakcie organizowanych przez nas warsztatów, seminariów oraz wykładów otwartych prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów, naukowców oraz menadżerów .
 11. możliwość kontynuowania nauki na studiach podyplomowych o wielu bardzo ciekawych specjalnościach, dostępnych  nawet bezpośrednio po studiach licencjackich

NASZA UCZELNIA KLUCZEM DO TWOJEJ KARIERY !!!

Naszą misją jest przygotowanie studentów oraz absolwentów do startu zawodowego poprzez budowanie ich przewagi konkurencyjnej na dynamicznie rozwijającym się, niestabilnym rynku pracy, dzięki stworzeniu możliwości ustawicznego podwyższenia kwalifikacji oraz rozwoju osobowego.


W tym celu nasze Biuro Karier proponuje:

 • praktyki i staże studenckie;
 • pomoc w znalezieniu pracy;
 • indywidualne konsultacje doradcy zawodowego oraz psychologa;
 • specjalistyczne warsztaty, szkolenia i zajęcia fakultatywne dla studentów.

TAM GDZIE TEORIA ZAMIENIA SIĘ W PRAKTYKĘ
XXI wiek to wiek specjalistów! Nic więc dziwnego, że pracodawcy coraz chętniej widzą wśród swoich podwładnych osoby nie tylko dobrze wykształcone, ale również posiadające wiedzę praktyczną wyniesioną z renomowanych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Mając to na uwadze, Biuro Karier nawiązało współpracę z wieloma firmami, aby umożliwić naszym studentom konfrontację wiedzy teoretycznej z rzeczywistością. Praktykanci zdobywają w ten sposób wiedzę w różnych komórkach organizacyjnych. Oferta praktyk zaś jest stale poszerzana.

POŚREDNICTWO PRACY
Pragnąc zbliżyć środowisko akademickie i pracodawców, nasza Uczelnia świadczy usługi na zlecenie pracodawców w zakresie przeprowadzania rekrutacji i selekcji kandydatów na oferowane stanowiska. Studenci i absolwenci otrzymują interesujące oferty pracy zarówno etatowej, jak również czasowej na stanowiskach asystenckich, specjalistycznych oraz menadżerskich. Ponadto, Biuro Karier współpracuje z firmami doradztwa personalnego oraz z internetowymi serwisami rekrutacyjnymi w zakresie pomocy w znalezieniu pracy przez studentów Uczelni.

POMOC NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW
Biuro Karier „MENTOR” jest nie tylko punktem pośrednictwa pracy, ale również punktem konsultacyjno-doradczym, w którym kandydaci są przygotowywani do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych bezpośrednio u pracodawcy. W tym celu Uczelnia nasza współpracuje z renomowanymi psychologami, którzy przeprowadzają konsultacje ze studentami mające na celu m.in. określenie predyspozycji zawodowych oraz indywidualnego potencjału zawodowego z wykorzystaniem takich narzędzi, jak: testy psychologiczne, dokonanie trafnego wyboru odpowiedniego stanowiska i charakteru pracy, przygotowanie do podjęcia swojej pierwszej pracy.

ĆWICZENIA I WARSZTATY KUŹNIĄ WIEDZY
Dbając o wszechstronny rozwój naszych studentów i absolwentów Uczelnia nasza organizuje szereg zajęć fakultatywnych, podczas których młodzi ludzie mogą zapoznać się z najnowszymi trendami i umiejętnościami praktycznymi związanymi z zarządzaniem personelem i marketingiem. Warsztaty takie, kosztujące w firmach szkoleniowych nawet do kilku tysięcy złotych, prowadzone są przez wybitnych specjalistów i trenerów-praktyków. W ramach zajęć fakultatywnych poruszane są takie problemy, jak: komunikacja interpersonalna, motywowanie, negocjacje, ocenianie, organizacja czasu pracy, planowanie rozwoju, przywództwo, rekrutacja i selekcja kadr, rozwiązywanie konfliktów czy też public relations, obsługa klienta lub ciekawe szkolenia psychologiczne.

BIURO KARIER „MENTOR”
Biuro Karier  „MENTOR” Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem jest certyfikowaną agencją doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy. Jako instytucja rynku pracy umożliwia studentom podjęcie obowiązkowych praktyk zawodowych, a absolwentom ułatwia znalezienie pracy.

Biuro Karier jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier oraz aktywnie współpracuje z firmami i instytucjami rynku pracy w zakresie wspierania zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Służąc pomocą studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy, Biuro Karier razem z innymi jednostkami organizacyjnymi Centrum zrealizowało między innymi:

 • w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”, na podstawie grantu MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY, a zarządzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie:
  • warsztaty szkoleniowe dla studentów i absolwentów w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy lub samo zatrudnienia,
  • opracowano i upowszechniono poradniki: Doskonalenie umiejętności przywódczych”; „Drogi Rozwoju Zawodowego. Czyli jak być skutecznym na rynku pracy”; „Mój własny biznes”;
 • I i II Warszawskie Dni Promocji Przedsiębiorczości - z Centrum Edukacji Europejskiej przy Wyższej Szkole Technologii Informatycznych i Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, oraz Firmą oprogramowań komputerowych WA-PRO;
 • program podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz ich aktywizacji zawodowej prowadzącej do zmniejszenia bezrobocia - z Urzędem Pracy m. st. Warszawy;
 • cykl „Szkoła Dobrej Praktyki Doradztwa Zawodowego” - z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 3 w Radomiu;
 • konferencję „Perspektywy dla doradztwa zawodowego – wymiar lokalny i globalny”;
 • Targi Pracy w Polsce i Unii Europejskiej - z Forum Turystyki Biznesowej;
 • cykl szkoleń dla doradców zawodowych z zakresu umiejętności „miękkich” z komunikacji interpersonalnej z osobami w sytuacji zmiany pracy i kwalifikacje w Radomiu, Bydgoszczy, Piotrkowie Trybunalskim;
 • autorski test cech osobowościowych pomagający określić predyspozycje zawodowe – stworzony przez psychologów i przy współpracy - z Organization.pl.

Do 2001 roku nie było w Polsce uczelni, która skupiałaby się na kształceniu specjalistów przygotowanych do właściwego wykorzystania potencjału ludzkiego w działalności gospodarczej oraz w administracji rządowej i samorządowej.

Wychodząc naprzeciw społecznemu i rynkowemu zapotrzebowaniu Szkoła podjeła decyzję o specjalizacji w takim zakresie, podkreślając ten fakt przyjęciem nazwy Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem.

Celem naszej uczelni jest wykształcenie ludzi przedsiębiorczych, przygotowując naszych studentów do pełnienia funkcji zawodowych na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych w biznesie, w administracji rządowej i samorządowej, a także do organizacji i kierowania własna firmą.

Oferta dydaktyczna została przygotowana z mysla o zapewnieniu wysokiego poziomu nauczania oraz silnej pozycji konkurencyjnej naszych absolwentów na rynku pracy.
 
FASCYNUJĄCY ŚWIAT PRZYGODY...
Czas studiów to nie tylko wytężona nauka, ale również czas zabawy, zawierania znajomości i przyjaźni na całe życie. Słowem fascynujący świat życia studenckiego, o którym tyle się słyszy! Mamy nadzieję, że działający na uczelni Samorząd Studencki podejmie wraz z władzami Szkoły próby integracji środowiska akademickiego m.in. poprzez sport, działalność naukową czy dziennikarską.

STUDENCI
Studentem Szkoły może zostać osoba, która posiada świadectwo dojrzałości i złożyła wymagane dokumenty zgodnie z zasadami  rekrutacji na studia.
Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o następującej treści:
Ślubuję uroczyście , że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Szkoły i wszystkich członków jej społeczności, szanować prawa szkoły i obyczaje akademickie oraz dbać o godność i honor studenta Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem;.

PRAWA I OBOWIĄZKI  STUDENTÓW
Ogólne  prawa i obowiązki studentów określone są w Statucie.
Szczegółowe prawa i obowiązki studentów określone są w Regulaminie Studiów Szkoły który jest uchwalany przez senat
Studentom przysługuje prawo do zrzeszania się, odbywania zgromadzeń, podejmowania działalności politycznej, sportowej i kulturalnej itd.
Ponadto studentom przysługuje do określonej prawem opieki medycznej.
Swoje opinie ,uwagi czy postulaty  studenci mogą przekazywać do władz uczelni bezpośrednio lub poprzez Samorząd studencki.

ORGANIZACJE  STUDENCKIE
Zgodnie ze Statutem szkoły na terenie szkoły mogą działać organizacje studenckie
Uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji.
Organem rejestrującym i prowadzącym rejestr jest Rektor.
Organizacje studenckie działają w oparciu o swoje Regulaminy.

Koniec studiów licencjackich nie oznacza końca kontaktu studentów z Uczelnią.


Sam proces promocji absolwentów jest uroczystym wydarzeniem zarówno dla uczelni jak i samych absolwentów. Uczelnia honoruje najlepszych absolwentów.

Absolwenci WSZP mogą oczywiście kontynuować studia na poziomie studiów magisterskich. Wysoki poziom naszych studiów gwarantuje możliwość ich kontynuacji w najlepszych uczelniach w kraju (UW, AON, SWPS) i zagranicą.


Absolwenci WSZP są zrzeszeni w Klubie Absolwenta, co pozwala na korzystanie z bogatej oferty szkoleń, warsztatów, seminariów oraz studiów podyplomowych - na preferencyjnych warunkach.

Absolwentom oferujemy również współpracę z naszym Akademickim Biurem Karierw zakresie pośrednictwa pracy.

 

 

Search