BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne: 4500 zł

Promocja: 3600 zł  (przy wpłacie jednorazowej)

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do pełnienia funkcji Menedżera bezpieczeństwa w biznesie. Studia przygotowują do oceny i postępowania z ryzykiem w biznesie, zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku biznesowym,  skuteczne zarządzanie biznesem, zarządzanie kryzysem. opracowywanie i wdrażanie strategii, zarządzanie w obszarze marketingu, finansów, HR, prowadzenia analiz i budowania przewagi konkurencyjnej,

ADRESACI

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, które swoją karierę zawodową ukierunkowują na obejmowanie wyższych stanowisk kierowniczych,
 • osób, które w karierze zawodowej pragną/planują przejść poszczególne szczeble zarządzania: od kierowania małymi zespołami – do zarządzania działami lub całym przedsiębiorstwem,
 • osób prowadzących działalność gospodarczą lub planujących założenie własnej firmy / biznesu,
 • osób zainteresowanych tą tematyką, chcących rozszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i nabyć specjalistyczne umiejętności,
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie, ekonomia.

PROGRAM

 • zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w funkcjonowaniu biznesu,
 • zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w funkcjonowaniu biznesu
 • ryzyka przestępstw gospodarczych i korupcyjnych w biznesie,
 • normy i standardy bezpieczeństwa i ciągłość biznesu,
 • audyt i kontrola w bezpieczeństwie i ciągłość biznesu,
 • ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i własności intelektualnej w biznesie,
 • koncepcje i modele bezpieczeństwa w biznesie,
 • elementy skutecznego compliance,
 • zasady tworzenia polityki bezpieczeństwa,
 • zagrożenia biznesu w cyberprzestrzeni,
 • zarządzanie strategiczne w biznesie.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia trwają 2 semestry, zajęcia zaczynają się w marcu  bądź w październiku,
 • studia trwają 2 semestry,
 • zajęcia zaczynają się w marcu  bądź w październiku,
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • program obejmuje 140 godzin realizowanych podczas 10 zjazdów,
 • zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji
 • Warunkiem ukończenia studiów jest Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019r, w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).
 • certyfikat WSZP

ZAPISY

 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • zapisy na studia są przyjmowane odpowiednio: do 15 marca  lub 15 października;
 • studia mogą być także uruchomione w dowolnym terminie w przypadku zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów
 • studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 kandydatów.

Potrzebne dokumenty do złożenia przy zapisie:

 • formularz rekrutacyjny 
 • ankieta personalna
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwie podpisane fotografie (typu legitymacyjnego)
 • dowód wpłaty na konto Uczelni
 • podpisany własnoręcznie regulamin odpłatności

Opłaty

 • wpisowe: 0 zł
 • czesne płatne jednorazowo 3600 zł
 • Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym. 2 raty po 1900 zł, 8 rat po 500 zł
 • W przypadku nieuruchomienia studiów, zapisani kandydaci otrzymują zwrot wniesionych opłat

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715Nr konta:Santander Bank Polska. 67 1090 1043 0000 0001 0489 4184

Search