BHP I AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Program Bezpieczeństwa i Higieny Pracy rozszerzony o kurs Audytora Wewnętrznego
w cenie.

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP. W obecnych czasach zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające formalne kwalifikacje i kompetencje, zatem profesjonalnie przygotowane do pełnienia tej bardzo odpowiedzialnej funkcji. Zmiany, jeśli chodzi o postęp technologiczny i związane z tym bezpieczeństwo pracowników wymaga uzupełniania na bieżąco wiedzy, by skutecznie realizować pojawiające się zadania i by sprostać wszelkim nowym wyzwaniom, przed którymi stają specjaliści BHP we współczesnych przedsiębiorstwach. Nasi absolwenci zapoznają się m.in. z zagadnieniami z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceną ryzyka zawodowego, minimalizowaniem szkodliwego wpływu różnorodnych czynników szkodliwych dla zdrowia oraz z tematyką dotyczącą autoryzacji gaśnic różnego typu, wymaganiami uprawniającymi do wykonywania działać serwisowych gaśnic przenośnych, przewoźnych i agregatów gaśniczych wykonanych zgodnie z obowiązującą normą. 

ADRESACI

Absolwenci uczelni wyższych, pracownicy administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ABSOLWENCI

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. jako:

 • inspektorzy BHP w jednostkach administracyjnych
 • specjaliści BHP w zakładach pracy
 • specjaliści ds. okresowych szkoleń w zakresie BHP
 • pracownicy służby BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony i obrony w zakładach pracy

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791)
 • certyfikat ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski autoryzowany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich;

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search