COACHING, MENTORING
I PSYCHOLOGIA

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne:   

5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
Promocja: 5 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów skoncentrowanych na kontaktach międzyludzkich do opanowania tzw. „miękkich” umiejętności psychologicznych ułatwiających i doskonalących umiejętność budowania wartościowych relacji służących zarówno osobistemu, jak i zawodowemu rozwojowi jednostki. Studenci podczas zajęć nauczą się budować satysfakcjonujące relacje Coacha z indywidualnym Klientem, a także z zespołem i organizacją. Opanują podstawowe zasady związane z coachingiem i mentoringiem. Nauczą się inspirować i stymulować rozwój oraz wykorzystywać potencjał do rozwiązywania problemów międzyludzkich. Wspieranie ucznia przez mistrza, nowego pracownika przez bardziej doświadczonego skutkuje nie tylko szeroko rozumianym rozwojem ale przede wszystkim wzrostem wiary we własne możliwości, większą efektywnością w działaniu, umiejętnością wyciągania właściwych wniosków z popełnionych błędów i pozytywnym nastawieniem do dalszego działania. 

Studenci opanują sztukę precyzowania celów, potrzeb etc. Nauczą się dobierać skuteczne strategie i realizować je w sposób satysfakcjonujący, efektywny w każdej dziedzinie aktywności, zarówno prywatnej, jak i zawodowej. 

ADRESACI

 • przedstawiciele firm i przedsiębiorstw
 • przedstawiciele instytucji administracji publicznych
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • pracownicy sektora oświaty
 • WSZYSCY zainteresowani skutecznością w działaniu w relacjach międzyludzkich

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • przedstawiciele różnych instytucji państwowych, pracownicy przedsiębiorstw
 • skuteczni nauczyciele
 • dobrzy organizatorzy planujący pracę swoją i innych (pełniący funkcje kierownicze)
 • szkoleniowcy etc.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia trwają 2 semestry,
 • zajęcia zaczynają się w marcu  bądź w październiku,
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • program obejmuje 160 godzin realizowanych podczas 12 zjazdów,
 • zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019r, w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

ZAPISY

 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • zapisy na studia są przyjmowane odpowiednio: do 15 marca  lub 15 października;
 • studia mogą być także uruchomione w dowolnym terminie w przypadku zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów
 • studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 2 x umowa o naukę (jeden podpisany egzemplarz otrzymuje Student)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich
 • na kopii wymagane jest poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715Nr konta:Santander Bank Polska. 67 1090 1043 0000 0001 0489 4184

Search