COMPLIANCE OFFICER

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne: 5000 zł

Promocja czesnego: 4400 zł  (przy wpłacie jednorazowej)

Rekrutacja trwa

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie kadry specjalistów – osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem zgodności. Wiedza zdobyta i pogłębiona w trakcie studiów winna mieć praktyczne zastosowanie w pracy w zakresie kształtowania polityki zgodności (compliance) w organizacji. W trakcie trwania studiów Słuchacze zapoznają się z wiedzą i standardami z zakresu organizowania i wdrażania polityki compliance dla potrzeb zarówno jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. 

ADRESACI

 • osoby, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji;
 • osoby, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji;
 • doświadczeni specjaliści z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • odpowiedzialni za zarzadzanie ryzykiem w firmach, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocje zachowań etycznych.

PROGRAM

 • Otoczenie prawne organizacji,
 • Etyka biznesu i ład korporacyjny,
 • Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych,
 • Metodyka tworzenia funkcji compliance w organizacji,
 • Zadania compliance w organizacji,
 • Nadużycia gospodarcze,
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności,
 • Konflikty interesów, uczciwa konkurencja i wolny handel,
 • Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych,
 • Działania prewencyjne funkcji compliance,
 • Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych,
 • Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzanie jakością,
 • Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości,
 • Compliance w Bankowości,
 • Seminarium dyplomowe.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia trwają 2 semestry,
 • zajęcia zaczynają się w marcu  bądź w październiku,
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • program obejmuje 160 godzin realizowanych podczas 12 zjazdów,
 • zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019r, w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).
 • certyfikat WSZP

ZAPISY

 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • zapisy na studia są przyjmowane odpowiednio: do 15 marca  lub 15 października;
 • studia mogą być także uruchomione w dowolnym terminie w przypadku zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów
 • studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 kandydatów.

Potrzebne dokumenty do złożenia przy zapisie:

 • formularz rekrutacyjny (wydruk z on-line)
 • ankieta personalna (wydruk z on-line)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwie podpisane fotografie (typu legitymacyjnego)
 • dowód wpłaty na konto Uczelni
 • podpisany własnoręcznie regulamin odpłatności (wydruk z on-line

Opłaty

 • wpisowe: 0 zł
 • czesne płatne jednorazowo 4400 zł
 • Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym.
 • 2 raty po 2300 z
 • 8 rat po 600 zł
 • W przypadku nieuruchomienia studiów, zapisani kandydaci otrzymują zwrot wniesionych opłat

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715Nr konta:Santander Bank Polska. 67 1090 1043 0000 0001 0489 4184

Search