CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne: 4500 zł

Promocja: 3600 zł (przy wpłacie jednorazowej).

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do realizowania efektywnej strategii komunikacyjnej w cyfrowym otoczeniu informacyjnym. Celem jest pokazania sposobów planowania i realizowania zagadnień z zakresu polityki i strategii w cyberprzestrzeni. Jak identyfikować zagrożenia w cyberprzestrzeni i jak im przeciwdziałać.

ADRESACI

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • pracowników jednostek administracji publicznej,
 • sektora prywatnego, zwłaszcza działów odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne organizacji
 • analityków zagrożeń dla bezpieczeństwa organizacji.

PROGRAM

 • Cyberbezpieczeństwo – podstawy teoretyczne,
 • Regulacje prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • Strategie w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • Budowanie bezpieczeństwa IT w organizacji,
 • Standardy i programy certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • Analiza podatności i zarządzanie ryzykiem związanym z IT i cyberzagrożeniami,
 • Rozpoznanie i ochrona przed atakami socjotechnicznymi i dezinformacją,
 • Prowadzenie audytu IT,
 • Bezpieczeństwo informacji – wdrażanie standardów z rodziny ISO 27000,
 • Zarządzanie incydentami, sytuacjami kryzysowymi, ciągłość działania biznesu – wdrożenie standardu ISO 22301,
 • Analiza informacji oraz danych przy wykorzystaniu narzędzi Business Intelligence i Big Data,
 • Problemy i wyzwania informatyki śledczej,
 • Bezpieczny proces projektowania i wdrażania oprogramowania,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Automatyzacja i optymalizacja procesów regulacyjnych w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz IT,
 • Podstawy kryptografii i bezpiecznej wymiany informacji,
 • Praca w zespole IT – komunikacja, motywacja, praca w stresie,
 • Edukacja a bezpieczeństwo informacji.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia trwają 2 semestry, zajęcia zaczynają się w marcu  bądź w październiku,
 • zajęcia zaczynają się w marcu  bądź w październiku,
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • program obejmuje 140 godzin realizowanych podczas 10 zjazdów,
 • zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji
 • Warunkiem ukończenia studiów jest Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019r, w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).
 • certyfikat WSZP

ZAPISY

 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • zapisy na studia są przyjmowane odpowiednio: do 15 marca  lub 15 października;
 • studia mogą być także uruchomione w dowolnym terminie w przypadku zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów
 • studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 kandydatów.

Potrzebne dokumenty do złożenia przy zapisie:

 • 2 x umowa o naukę (jeden podpisany egzemplarz otrzymuje Student),
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia,
 • 1 x oświadczenie RODO,
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online,
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich; na kopii wymagane jest poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem,
 • 1 x potwierdzenie wpłaty w kwocie 700,00 zł (kwota zostanie odliczona od czesnego). 

Opłaty

 • wpisowe: 0 zł
 • czesne płatne jednorazowo 3600 zł
 • Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym.
 • W przypadku nieuruchomienia studiów, zapisani kandydaci otrzymują zwrot wniesionych opłat

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search