DORADCA ROLNICZY

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry – doradców rolniczych, którzy podczas zajęć na naszej Uczelni zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy, a także prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach polskich i pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Program studiów na kierunku DORADCA ROLNICZY przygotowano  zgodnie z zaleceniami rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej określającym zakres przedmiotowy doradztwa  poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów prawidłowej kultury rolnej, korzystnych dla klimatu  i środowiska praktyk, zrównoważonego  rozwoju gospodarstw rolnych, ochrony bioróżnorodności, a także pozostałej działalności  prowadzonej na obszarach wiejskich, szczególnie – tej innowacyjnej. 

ADRESACI

 • kadra  państwowych i prywatnych ośrodków doradztwa rolniczego, takich jak: Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencje Rynku Rolnego, Ośrodki Doradztwa Rolniczego
 • pracownicy firm paszowych oraz zajmujących się ochroną roślin
 • pracownicy przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego
 • pracownicy firm paszowych
 • pracownicy branżowych związków producentów rolnych i hodowców
 • osoby zainteresowane zdobyciem rzetelnej wiedzy z zakresu wymogów prawidłowej kultury rolnej, ochrony bioróżnorodności, a także innowacyjnej działalności  prowadzonej na obszarach wiejskich
 • wszyscy zainteresowani  pozyskiwaniem środków finansowych z budżetu państwa na wspomaganie funkcjonowania prywatnych firm doradczych

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć prace m. in. w: 

 • w instytucjach zajmujących się prowadzeniem sesji doradczych dla rolników lub przedsiębiorstw
 • w firmach przetwórstwa rolno – spożywczego

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

 • Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search