DORADCA ROLNICZY

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne:   wyślij zapytanie  

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry – doradców rolniczych, którzy podczas zajęć na naszej Uczelni zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy, a także prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach polskich i pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Program studiów na kierunku DORADCA ROLNICZY przygotowano  zgodnie z zaleceniami rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej określającym zakres przedmiotowy doradztwa  poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów prawidłowej kultury rolnej, korzystnych dla klimatu  i środowiska praktyk, zrównoważonego  rozwoju gospodarstw rolnych, ochrony bioróżnorodności, a także pozostałej działalności  prowadzonej na obszarach wiejskich, szczególnie – tej innowacyjnej. 

Zajęcia będą realizowane podczas 10 dwudniowych warsztatowych spotkań weekendowych z których każde zostanie poświęcone odrębnym zagadnieniom dającym konkretne przygotowanie do pracy na stanowisku doradcy rolniczego. 

W programie studiów zawarto przede wszystkim wiedzę niezbędną w zawodzie doradcy rolniczego. Studenci zapoznają się m.in. z następującymi zagadnieniami, takimi jak:

 1. Podstawy działalności gospodarczej,
 2. Rachunkowość rolnicza,
 3. Zasady przetwórstwa ekologicznego,
 4. Chów zwierząt (w tym w rolnictwie ekologicznym),
 5. Przetwórstwo,
 6. projektowanie produkcji roślinnej,
 7. Regulacje prawne dotyczące zasad prowadzenia zróżnicowanej produkcji i zasad wsparcia,
 8. Techniki negocjacyjne,
 9. Podstawy komunikacji społecznej,
 10. Techniki i zasady pracy doradcy

Ukończenie całości, czyli uczestniczenie we wszystkich spotkaniach pozwala uzyskać kompetencje metodyczne, organizatorskie i komunikacyjne i otrzymać dyplom ukończenia studiów podyplomowych . 

Adresaci:

 • Kadra  państwowych i prywatnych ośrodków doradztwa rolniczego, takich jak: Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencje Rynku Rolnego, Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
 • Pracownicy firm paszowych oraz zajmujących się ochroną roślin,
 • Pracownicy przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • Pracownicy firm paszowych,
 • Pracownicy branżowych związków producentów rolnych i hodowców,
 • Osoby zainteresowane zdobyciem rzetelnej wiedzy z zakresu wymogów prawidłowej kultury rolnej, ochrony bioróżnorodności, a także innowacyjnej działalności  prowadzonej na obszarach wiejskich, 
 • Wszyscy zainteresowani  pozyskiwaniem środków finansowych z budżetu państwa na wspomaganie funkcjonowania prywatnych firm doradczych.

Wykładowcy:

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WAŻNE!

Wskazane, by kandydaci na studia podyplomowe posiadali  podbudowę w postaci wyższego wykształcenia kierunkowego, m.in.: zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna, weterynaria etc.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019r, w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

ZAPISY

 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • zapisy na studia są przyjmowane odpowiednio: do 15 marca lub 15 października;
 • studia mogą być także uruchomione w dowolnym terminie w przypadku zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów
 • studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 kandydatów.

Potrzebne dokumenty do złożenia przy zapisie:

 • 2 x umowa o naukę (jeden podpisany egzemplarz otrzymuje Student),
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia,
 • 1 x oświadczenie RODO,
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online,
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich; na kopii wymagane jest poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem.

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search