EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych na tym kierunku jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które przygotują absolwentów do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który jest przedmiotem obowiązkowym, prowadzonym  w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

ADRESACI

 • aktywni zawodowo nauczyciele, którzy  nie posiadają  kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • osoby chętne do podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych, które posiadają przygotowanie pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów wyższych

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (nauczyciel „Edukacji dla bezpieczeństwa”)
 • Policji, Wojsku, innych służbach mundurowych
 • Centrach Zarządzania Kryzysowego
 • instytucjach rządowych, samorządowych, organizacjach pozarządowych (stanowiska związane z edukacją dla bezpieczeństwa i wiedzą o społeczeństwie)

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnia Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search