KULTUROZNAWSTWO

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie  szerokiej wiedzy z pogranicza dziedzin humanistycznych i społecznych ukierunkowanej na badania  kultury rozumianej jako sfera praktyk społecznych charakterystycznych dla ludzi z danego obszaru.

ADRESACI

 • zainteresowani szeroko pojętym humanizmem, wrażliwi na literaturę, sztukę i wszelki dorobek kulturowy wybranych społeczności ludzkich
 • absolwenci kierunków ścisłych i humanistycznych chcący poszerzać swoją wiedzę w celu nabycia szerszego spojrzenia na kulturę, jej rozwój oraz wpływ, jaki wywiera na funkcjonowanie jednostek i społeczności
 • pracownicy instytucji i organizacji szeroko rozumianej kultury chcący poszerzyć swoją wiedzę
  i umiejętności w zakresie zarządzania i rozumienia zagadnień związanych z kulturą i wydarzeniami w tym obszarze 
 • pracownicy firm producenckich, kin, teatrów, galerii sztuki, domów kultury etc.
 • wolontariusze działający na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, miasta etc.
 • osoby zainteresowane szeroko rozumianą problematyką kulturalną, pasjonaci
 • pracownicy samorządowej i rządowej administracji w sektorze kultury
 • osoby pracujące w różnych sektorach kultury

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • wszędzie tam, gdzie obcowanie z kulturą  będzie stałym elementem wykonywanej pracy
 • w instytucjach i organizacjach kultury, w których z pewnością przydadzą się nabyte umiejętności i wiedza zdobyta w toku studiów
 • w kinach, teatrach, świetlicach, środowiskowych, placówkach oświatowych, muzeach, galeriach sztuki, domach kultury
 • w firmach producenckich, studiach filmowych i domach produkcyjnych
 • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania placówek kulturalno-oświatowych
 • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach kultury etc.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i przedstawicieli firm konsultingowych aktywnych w  powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Student na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginału świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search