KULTUROZNAWSTWO

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne:  

4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
Promocja: 3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie  szerokiej wiedzy z pogranicza dziedzin humanistycznych i społecznych ukierunkowanej na badania  kultury rozumianej jako sfera praktyk społecznych  charakterystycznych dla ludzi z danego obszaru.

ADRESACI

 • Zainteresowani szeroko pojętym humanizmem, wrażliwi na literaturę, sztukę i wszelki dorobek kulturowy wybranych społeczności ludzkich,
 • Absolwenci kierunków ścisłych i humanistycznych chcący poszerzać swoją wiedzę w celu nabycia szerszego spojrzenia na kulturę, jej rozwój oraz wpływ, jaki wywiera na funkcjonowanie jednostek i społeczności,
 • Pracownicy instytucji i organizacji szeroko rozumianej kultury chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania i rozumienia zagadnień związanych z kulturą i wydarzeniami w tym obszarze. 
 • Pracownicy firm producenckich, kin, teatrów, galerii sztuki, domów kultury etc.,
 • Wolontariusze działający na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, miasta etc.
 • Osoby zainteresowane szeroko rozumianą problematyką kulturalną, pasjonaci.
 • Pracownicy samorządowej i rządowej administracji w sektorze kultury,
 • Osoby pracujące w różnych sektorach kultury,

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • Wszędzie tam, gdzie obcowanie z kulturą  będzie stałym elementem wykonywanej pracy,
 • W instytucjach i organizacjach kultury, w których z pewnością przydadzą się nabyte umiejętności i wiedza zdobyta w toku studiów,
 • W kinach, teatrach, świetlicach,  środowiskowych, placówkach oświatowych, muzeach, galeriach sztuki, , domach kultury,,
 • W firmach producenckich, studiach filmowych,  i domach produkcyjnych
 • Managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania placówek kulturalno-oświatowych.
 • Managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach kultury etc.

BLOKI TEMATYCZNE

Studenci podczas zajęć zapoznają się z podstawami psychologii reklamy, słuchając wykładów  prowadzonych przez kompetentnych praktyków , nauczą się przygotowywania i organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, zapoznają się z podstawami kulturoznawstwa, historią myśli o kulturze, a także  historią kultury i cywilizacji.  

Będą mieli możliwość zgłębiania m.in. zagadnień związanych z sztukami wizualnymi, wiedzą o filmie, kulturą literacką, wiedzą o kulturze i sztuce szeroko rozumianą, a także z filozofią kultury i antropologią kultury.

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia trwają 2 semestry,
 • zajęcia zaczynają się w marcu  bądź w październiku,
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji
 • Warunkiem ukończenia studiów jest Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019r, w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

ZAPISY

 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • studia mogą być także uruchomione w dowolnym terminie w przypadku zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów
 • studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 2 x umowa o naukę (jeden podpisany egzemplarz otrzymuje Student),
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia,
 • 1 x oświadczenie RODO,
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online,
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich; na kopii wymagane jest poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem.

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search