MEDIACJE RODZINNE I PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA RODZINY

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry wspierającej rodzinę w sytuacjach kryzysowych. Podczas zajęć Słuchacze będą pogłębiać wiedzę na  temat  mechanizmów funkcjonowania związków, o konfliktach i kryzysach rodzinnych, a także najczęściej występujących problemach funkcjonowania dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach rodzinnych, zapoznają się z zasadami prowadzenia mediacji rodzinnych, udzielania pomocy psychologicznej jej członkom. Studia pozwolą skuteczniej opanować wiedzę  w zakresie efektywnych rozwiązań konfliktów między rodzicami, pomocy w procesie wypracowywania porozumienia i ochrony więzi rodzinnych, m.in. w konfliktach dotyczących spraw rozwodowych i porozwodowych, zmianami wzorców funkcjonowania rodziny, pozwolą także rozwiązywać kwestie związane z problemowymi zachowaniami dzieci i młodzieży.

ADRESACI

 • osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu mediacji rodzinnych oraz podstaw wiedzy psychologicznej
 • osoby zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności i poszerzeniem wiedzy w powyższym zakresie z racji wykonywanej pracy (pedagodzy, psycholodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek oświatowych, czyli szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy rodzinie i pomocy społecznej, jak MOPS, GOPS, PCPR, kuratorzy społeczni i sądowi

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • pedagodzy, psycholodzy
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • pracownicy placówek oświatowych
 • pracownicy pomocy społecznej
 • kuratorzy sądowi i społeczni
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych skoncentrowani na problematyce rodzinnej
 • pracownicy policji specjalizujący się w powyższej tematyce

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Student na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search