MEDIATOR SĄDOWY

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne:  

4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
Promocja: 3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie szerokiej  uaktualnionej wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów między partnerami na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego dla wszystkich stron konfliktu porozumienia, bez określania wybranych i przegranych stron. Podsumowując, głównym celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie  studentów do rozwiązywania konfliktów w charakterze  negocjatorów, mediatorów sądowych występujących w zakładach pracy, między pracodawcami i związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych.

Program zajęć na kierunku Mediator sądowy  umożliwia uzyskanie teoretycznych podstaw z zakresu dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej zastosowania procedur  mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji.

ADRESACI

 • Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie,
 • Absolwenci studiów wyższych, głównie z takich kierunków, jak: prawo, psychologia, socjologia, zarządzanie, ekonomia oraz kierunków związanych z oświatą  
 • Osoby zaangażowane w działalność związkową,
 • Prawnicy, adwokaci,  radcy prawni, prokuratorzy,
 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, 
 • Managerowie różnych szczebli i pracownicy HR,
 • Pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach,
 • Pracownicy działów kadr,
 • Osoby, które chcą nabyć umiejętności mediacyjne przydatne w dziedzinach związanych z obsługą klienta zróżnicowanego.

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • Mediatorzy sądowi,
 • Specjaliści, doradcy, mediatorzy, managerowie w dużych, średnich i małych placówkach 
 • Kierownicy różnych szczebli i działów,
 • Specjaliści ds. marketingu, organizacji pracy, 
 • Działacze w różnego rodzaju instytucjach państwowych oraz organizacjach pozarządowych, placówkach potrzebujących  wsparcia profesjonalistów w zakresie właściwego funkcjonowania instytucji.

BLOKI TEMATYCZNE

Podczas zajęć studenci zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi podstaw i zasad prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego w aspekcie mediacji, poznają istotę i cel pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zapoznają się z podstawami  i zasadami  prawa karnego i postępowania karnego, podstawami i zasadami prawa gospodarczego, oczywiście w aspekcie mediacji.

Ponadto poszerzą wiedzę z zakresu psychologii społecznej, mediacji w zakresie prawa pracy, podstawami psychologii osobowości, zagadnieniami związanymi z terapią uzależnień, mechanizmami stresu i kłamstwa. Studenci będą dokonywać analizy  sposobów diagnozy konfliktów, będą rozwijać warsztat pracy mediatora, analizując również kwestie etyki zawodu mediatora.

Studenci opanują wiedzę i umiejętności w zakresie treningu mediacji, technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, prowadzenia dokumentacji  mediacji, przyswajają sobie zasady prowadzenia negocjacji i arbitrażu.

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia trwają 2 semestry,
 • zajęcia zaczynają się w marcu  bądź w październiku,
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji
 • Warunkiem ukończenia studiów jest Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019r, w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

ZAPISY

 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • studia mogą być także uruchomione w dowolnym terminie w przypadku zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów
 • studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 2 x umowa o naukę (jeden podpisany egzemplarz otrzymuje Student),
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia,
 • 1 x oświadczenie RODO,
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online,
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich; na kopii wymagane jest poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem.

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search