MEDIATOR SĄDOWY

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów między partnerami na zasadzie dobrowolności. Słuchacze nauczą się proponować akceptowalnego dla wszystkich stron konfliktu porozumienia, bez określania wybranych i przegranych stron. Głównym celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie  studentów do rozwiązywania konfliktów w charakterze  negocjatorów lub mediatorów sądowych występujących w zakładach pracy, między pracodawcami i związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych.

Program zajęć na kierunku Mediator sądowy umożliwia uzyskanie teoretycznych podstaw z zakresu dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania. Studia zapewniają uzyskanie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej zastosowania procedur mediacyjnych w Polsce. Kurs zapewnia kształcenie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji.

ADRESACI

 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
 • absolwenci studiów wyższych, głównie z takich kierunków, jak: prawo, psychologia, socjologia, zarządzanie, ekonomia oraz kierunków związanych z oświatą  
 • osoby zaangażowane w działalność związkową
 • prawnicy, adwokaci,  radcy prawni, prokuratorzy
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • managerowie różnych szczebli i pracownicy HR
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach
 • pracownicy działów kadr
 • osoby, które chcą nabyć umiejętności mediacyjne przydatne w dziedzinach związanych
  z obsługą klienta zróżnicowanego

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • mediatorzy sądowi
 • specjaliści, doradcy, mediatorzy, managerowie w dużych, średnich i małych placówkach 
 • kierownicy różnych szczebli i działów
 • specjaliści ds. marketingu, organizacji pracy
 • działacze w różnego rodzaju instytucjach państwowych oraz organizacjach pozarządowych, placówkach potrzebujących wsparcia profesjonalistów w zakresie właściwego funkcjonowania instytucji

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Student na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search