NLP-NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne:   wyślij zapytanie  

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wielopłaszczyznowego, efektywnego działania w zakresie komunikacji, opartego na metodach perswazji, w zarządzaniu swoim czasem, emocjami oraz do wyznaczania celów osobistych, biznesowych i umiejętnego wdrażania ich w życie.

Neuroningwistyczne programowanie doskonale sprawdza się w negocjacjach, coachingu, zawodach związanych z kontaktami międzyludzkimi.

ADRESACI

 • Osoby zainteresowane wywieraniem skutecznego wpływu na otoczenie, osoby zainteresowane własnym rozwojem, chcące zdobywać nową wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające  osiąganie  celów osobistych i zawodowych.
 • Osoby  zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji w nowym zawodzie, np. coacha, trenera etc.
 • Osoby planujące rozwijać karierę zawodową w obszarze sprzedaży, zarządzania, negocjacji biznesowych.
 • Osoby zajmujące kierownicze stanowiska, managerowie, właściciele przedsiębiorstw, pracownicy działów personalnych, 
 • Osoby pracujący w zawodach związanych z oświatą, wsparciem społecznym etc., jak psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, konsultanci.

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • Specjaliści, doradcy, eksperci w wyspecjalizowanych wydziałach i sztabach zarządzania kryzysowego umiejscowionych przy urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • Eksperci w  instytucjach samorządowych wszystkich szczebli,
 • Specjaliści w jednostkach Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • Specjaliści we wszystkich instytucjach powołanych do reagowania kryzysowego oraz
 • W Wojewódzkich Sztabach Wojskowych.

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia trwają 2 semestry,
 • zajęcia zaczynają się w marcu  bądź w październiku,
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji
 • Warunkiem ukończenia studiów jest Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019r, w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).
 • certyfikat WSZP

ZAPISY

 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • studia mogą być także uruchomione w dowolnym terminie w przypadku zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów
 • studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 2 x umowa o naukę (jeden podpisany egzemplarz otrzymuje Student),
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia,
 • 1 x oświadczenie RODO,
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online,
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich; na kopii wymagane jest poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem,
 • 1 x potwierdzenie wpłaty w kwocie 700, 00 zł (kwota zostanie odliczona od czesnego). 

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search