ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne:   wyślij zapytanie  

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w sektorze , który w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie ze względu na zapotrzebowanie rynku oraz przygotowanie jej do stosowania nowoczesnych rozwiązań związanych z OŹN oraz dbania o właściwy  społeczny odbiór zmian, które już dziś są przyszłością światowej energetyki.

ADRESACI

 • Osoby charakteryzujące się ścisłym umysłem zainteresowane pracą w zawodzie  doskonale wpisującym się w nowoczesne trendy rozwoju światowej gospodarki,
 • Osoby zaangażowane w tematykę związaną z ochroną środowiska naturalnego  i  chcące  wspierać projekty, które ograniczają  ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery,
 • Osoby zainteresowane pracą w rozwojowej dziedzinie.

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • W firmach i przedsiębiorstwach  zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej obrotem, zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych,
 • W przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem i utylizacją odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które stawiają na innowacyjność i ekologię,
 • W instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • Na stanowiskach specjalistyczno-doradczych wspierających działalność firm i przedsiębiorstw działających w obszarze pozyskiwania energii odnawialnej i gospodarowania odpadami.

BLOKI TEMATYCZNE

W toku studiów studenci  opanują podstawy trzech dziedzin nauki, niezbędnych w pracy, jak matematyka, fizyka i chemia. Przyjrzą się procesowi wytwarzania energii elektrycznej oraz pozyskiwania energii ze źródeł  odnawialnych. Zapoznają się z klasyfikacją odpadów oraz nowoczesnymi metodami ich utylizacji i ponownego wykorzystania. Będą potrafili skorzystać z narzędzi inżynierii procesowej, opanowując podstawy meteorologii. Zapoznają się z hydrologią i hydrogeologią. Zapoznają się z podstawami mechaniki technicznej oraz wytrzymałością materiałów. Wiedzę merytoryczną uzupełnią także o podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, prawa i edukacji ekologicznej. Zapoznają się z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia trwają 2 semestry,
 • zajęcia zaczynają się w marcu bądź w październiku,
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji
 • Warunkiem ukończenia studiów jest Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019r, w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).
 • certyfikat WSZP

ZAPISY

 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • studia mogą być także uruchomione w dowolnym terminie w przypadku zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów
 • studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 2 x umowa o naukę (jeden podpisany egzemplarz otrzymuje Student),
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia,
 • 1 x oświadczenie RODO,
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online,
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich; na kopii wymagane jest poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem,
 • 1 x potwierdzenie wpłaty w kwocie 700,00 zł (kwota zostanie odliczona od czesnego). 

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search