ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH

AGROBIZNES | EKONOMIKA ROLNICTWA | MARKETING ARTYKUŁÓW ROLNYCH

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne: 
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)
4000 zł (przy wpłacie semestralnej. 2x2000 zł)

Tryb studiów: online
 
Rekrutacja trwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym (październik) lub letnim (luty/marzec)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: w ciągu całego roku
Liczba miejsc: 30
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez Studentów kwalifikacji rolniczych. Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnictwo.

Studenci zapoznaja się z funkcjonowanie rynku rolnego, zarzadzanie przedsiębiorstwem, prowadzeniem działalności agroturystycznej. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku rolnego  w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, ogrodniczej, uprawa roślin i roli, rolnictwo ekologiczne.

Zajęcia odbywają poprzez platforme internetowa  on-line, w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli akademickich

Studia kończą się egzaminem końcowym (test) iraz wydaniem  świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków szkół wyższych (I lub II stopnia). Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i realizacją efektywnych rolniczo, ekonomicznie i energetycznie agro- i zootechnologii, funkcjonowaniem rynków rolnych, ekonomiką i organizacją produkcji rolniczej, marketingiem artykułów rolnych, zarządzaniem agrofirmą, uwarunkowaniami rozwoju biogospodarki, oraz funkcjonowania sektora agro, jako subsytemu gospodarki narodowej. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych nie tylko uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności rolniczej, ale również wiedzę, umiejętności i kompetencje przydane do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem bio-surowcami i bio-produktami żywnościowymi oraz energetycznymi, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych.

Absolwent:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu efektywnych agronomicznie, ekonomicznie i energetycznie technologii produkcji artykułów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego uprawianych na cele spożywcze oraz energetyczne. Umie zaprojektować oraz zorganizować proces produkcji w gospodarstwie rolnym. Zna zasady funkcjonowania rynków rolnych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, marketingu artykułów rolnych oraz zarządzania agrofirmą. Wykazuje znajomość uwarunkowań rozwoju biogospodarki, szans i zagrożeń wynikających z zastosowań bioekonomii w gospodarce narodowej oraz funkcjonowania sektora agro, jako subsytemu gospodarki narodowej. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu” uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności rolniczej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje przydane do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych oraz energetycznych, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • studia trwają 2 semestry,
  • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Absolwenci otrzymują:

Absolwenci studiów podyplomowych, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo ,uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). Kwalifikacje rolnicze są warunkiem koniecznym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej oraz głównym kryterium dostępu do środków finansowych z pomocy krajowej i unijnej na utworzenie oraz rozwój gospodarstwa rolnego. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, paszoznawstwem, integrowaną ochroną roślin, rolą sektora bio- w gospodarce narodowej (bioekonomia/biogospodarka), funkcjonowaniem agrobiznesu w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, organizacją rynków rolnych, marketingiem artykułów rolnych, ekonomiką i organizacją rolnictwa, rachunkowością rolniczą oraz zarządzaniem agrofirmą.

Potrzebne dokumenty do złożenia przy zapisie:

  • 2 x umowa o naukę (jeden podpisany egzemplarz otrzymuje Student),
  • 1 x wniosek o przyjęcie na studia,
  • 1 x oświadczenie RODO,
  • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online,
  • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich; na kopii wymagane jest poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem,
  • 1 x potwierdzenie wpłaty w kwocie 700,00 zł (kwota zostanie odliczona od czesnego). 

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search