ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW NIEROLNICZYCH

UWARUNKOWANIA I ORGANIZACJA AGROBIZNESU

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne: 3500 zł

Promocja czesnego do końca miesiąca: 2500 zł  (przy wpłacie jednorazowej)

Rekrutacja i wpisowe 250 100 zł do końca miesiąca.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

Wypróbuj nasze studia licencjackie / magisterskie - bezpłatnie!

WSZP jest jedyną aktualnie uczelnią oferująca "studia na próbę"- w formie "wolnego sluchacza" i do momentu nie podjęcia decyzji na " tak" - nie pobierającą żadnych opłat.

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Karmelicka 9
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
Od Pn do Pt: 9.00 - 16.00
Sob: 9.00 - 13.00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, która będzie potrafiła projektować i wdrażać efektywne rolniczo, ekonomicznie i energetycznie agro- i zootechnologie. Absolwent studiów podyplomowych uzyska również wiedzę z zakresu polityki rolnej UE i nabędzie umiejętności wykorzystania mechanizmów rynkowych Wspólnej Polityki Rolnej UE dla poprawy efektywności gospodarowania. W toku studiów słuchacz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje odpowiadające potrzebom konkurencyjnej gospodarki oraz aktualnym tendencjom w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków szkół wyższych (I lub II stopnia). Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i realizacją efektywnych rolniczo, ekonomicznie i energetycznie agro- i zootechnologii, funkcjonowaniem rynków rolnych, ekonomiką i organizacją produkcji rolniczej, marketingiem artykułów rolnych, zarządzaniem agrofirmą, uwarunkowaniami rozwoju biogospodarki, oraz funkcjonowania sektora agro, jako subsytemu gospodarki narodowej. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych nie tylko uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności rolniczej, ale również wiedzę, umiejętności i kompetencje przydane do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem bio-surowcami i bio-produktami żywnościowymi oraz energetycznymi, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych.

Absolwent:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu efektywnych agronomicznie, ekonomicznie i energetycznie technologii produkcji artykułów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego uprawianych na cele spożywcze oraz energetyczne. Umie zaprojektować oraz zorganizować proces produkcji w gospodarstwie rolnym. Zna zasady funkcjonowania rynków rolnych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, marketingu artykułów rolnych oraz zarządzania agrofirmą. Wykazuje znajomość uwarunkowań rozwoju biogospodarki, szans i zagrożeń wynikających z zastosowań bioekonomii w gospodarce narodowej oraz funkcjonowania sektora agro, jako subsytemu gospodarki narodowej. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu” uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności rolniczej oraz wiedzę, umiejętności i kompetencje przydane do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem surowców i produktów żywnościowych oraz energetycznych, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych.

ORGANIZACJA STUDIÓW

  • studia trwają 2 semestry,
  • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Absolwenci otrzymują:

Absolwenci studiów podyplomowych, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo ,uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109). Kwalifikacje rolnicze są warunkiem koniecznym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej oraz głównym kryterium dostępu do środków finansowych z pomocy krajowej i unijnej na utworzenie oraz rozwój gospodarstwa rolnego. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej, paszoznawstwem, integrowaną ochroną roślin, rolą sektora bio- w gospodarce narodowej (bioekonomia/biogospodarka), funkcjonowaniem agrobiznesu w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, organizacją rynków rolnych, marketingiem artykułów rolnych, ekonomiką i organizacją rolnictwa, rachunkowością rolniczą oraz zarządzaniem agrofirmą.

Potrzebne dokumenty do złożenia przy zapisie:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia), 
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, 
  • kwestionariusz osobowy, 
  • 2 fotografie o wymiarach 35 × 45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie), 
  • kserokopia dowodu osobistego.

Opłaty

  • wpisowe: 100 zł
  • czesne płatne jednorazowo 2500 zł

REKRUTACJA

tel. 601 332 277 lub 509 932 622

Od Pn do Pt: 9.00 - 16.00
Sob: 9.00 - 13.00 (przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie) 

Telefony: 601 332 277 lub 509 932 622
E-mail: info@wszp.edu.pl

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715Nr konta:Santander Bank Polska. 67 1090 1043 0000 0001 0489 4184

Search