SAMORZĄDOWY MANAGER ENERGII

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Dynamiczne zmiany na rynku energetycznym, zwłaszcza rosnący popyt na energię, przekładający się na wzrost kosztów jej pozyskania, wymusza profesjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami i szybką reakcję na zachodzące zmiany.  

Dotyczy to zarówno wyboru operatora, jak również właściwego szacowania potrzeb, kosztów, mocy biernej i pozostałych elementów składających się na finalny koszt pozyskanej energii.  Proces ten wymaga więc analizy ekonomicznej z wykorzystaniem wiedzy z zakresu energetyki. 

Proponowany przez Uczelnię Łukaszewski we współpracy z  Mazowiecką Agencją Energetyczną program studiów podyplomowych na kierunku SAMORZĄDOWY MANAGER ENERGII ma za zadanie dostarczyć odpowiednich narzędzi i umiejętności w tworzeniu polityki energetycznej organizacji zarządzających systemami poboru energii i optymalizacji kosztów z tym związanych. Dotyczy to zwłaszcza samorządów, zakładów komunalnych oraz firm, w których energia jest znaczącym elementem kosztów produkcji.

Wykorzystanie środków zewnętrznych w finansowaniu przedsięwzięć energetycznych to następny istotny element studiów, gdyż aż 1/3 ze środków budżetu UE w nowej perspektywie musi być przeznaczona na programy związane z OZE, co przekłada się na powstanie lokalnych producentów energii i tworzenie alternatywy w jej pozyskiwaniu.

Program studiów obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów i zagadnień związanych z uwarunkowaniami środowiskowymi energetyki, kogeneracją, alternatywnymi surowcami nieodnawialnymi, poszerzony o zagadnienia OZE (odnawialnych źródeł energii), a zwłaszcza najnowsze trendy w jej wykorzystaniu, etapy projektowania, budowy, tworzenia, monitorowania i bieżącego zarządzania sieciami.

Korzystając z doświadczeń poprzednich edycji studiów, program 2-semestralny został tak dobrany, by dawał niezbędne kompendium wiedzy dla managerów zarządzających polityką energetyczną w jednostkach samorządu terytorialnego.

ADRESACI

 • pracownicy gmin, powiatów szczebla regionalnego
 • pracownicy administracji samorządowej
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnegopracownicy przedsiębiorstw komunalnych
 • pracownicy jednostek finansowanych lub współfinansowanych ze środków samorządu, jak np.: urzędy pracy, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki działające jako pomoc społeczna, instytucje kultury, podmioty odpowiedzialne za drogi publiczne, podmioty, które prowadzą działalność w obszarze modernizacji terenów wiejskich oraz jednostki odpowiadające
  za zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę wodną czy też ochronę środowiska

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • managerowie w instytucjach samorządowych
 • specjaliści, doradcy w zakładach komunalnych
 • specjaliści we wszystkich instytucjach realizujących zadania związane z zarządzaniem, obsługą sektora energetycznego
 • specjaliści, w firmach, w których energia jest znaczącym elementem kosztów produkcji etc.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów
i specjalistów powyższej branży.

Korzystając z doświadczenia najlepszych w tej dziedzinie instytucji i fachowców pragniemy przekazać wiedzę poszerzoną o zagadnienia OZE (odnawialnych źródeł energii).

Zajęcia są realizowane podczas 10 dwudniowych spotkań weekendowych w systemie on-line, z których każde poświęcono odrębnym zagadnieniom.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

STUDIA SĄ ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z:

 

mae

Mazowiecka Agencja Energetyczna

 

 

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search