ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i administracja w służbach mundurowych mają na celu przygotowanie przede wszystkim kadry różnego rodzaju służb mundurowych do efektywnego zarządzania i administrowania na stanowiskach kierowniczych w związku z dynamicznymi zmianami jakie mają miejsce w zakresie funkcjonowania wojskowego szkolnictwa wyższego.

ADRESACI

 • osoby zdecydowane na pracę w instytucjach administracji samorządowej i rządowej, czyli pracownicy gmin i powiatów szczebla regionalnego, w jednostkach straży miejskiej, straży granicznej, policji, straży pożarnej oraz w wojsku
 • grono osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianymi zagadnieniami bezpieczeństwa w instytucjach podległych MON, MSWiA oraz Ministerstwu Sprawiedliwości etc.
 • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy w powyższym zakresie

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • managerowie w instytucjach samorządowych, rządowych
 • specjaliści, doradcy w instytucjach mundurowych
 • specjaliści we wszystkich instytucjach realizujących zadania związane z zarządzaniem, administrowaniem w instytucjach mundurowych
 • specjaliści w firmach, w których powyższa wiedza ma znaczenie priorytetowe

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów
i specjalistów powyższej branży.

Korzystając z doświadczenia najlepszych w tej dziedzinie instytucji i fachowców pragniemy przekazać wiedzę poszerzoną o zagadnienia związane z kompetencjami społecznymi,  organizacją i zarządzaniem, administracją, aspektami prawnymi etc.

 Zajęcia są realizowane podczas 10 dwudniowych spotkań weekendowych w systemie on-line, z których każde poświęcono odrębnym zagadnieniom.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search