ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZABYTKÓW

Studia Podyplomowe
weekendowe

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnej pracy w różnorodnych instytucjach związanych z ochroną zabytków.

ADRESACI

 • absolwenci kierunków humanistycznych zainteresowani ochroną zabytków
 • pracownicy wyspecjalizowani w rewitalizacji terenów miejskich
 • pracownicy administracji samorządowej, urzędów miast, instytucji kultury, opiekunowie zabytków
 • nauczyciele i wolontariusze działający na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, miasta etc.
 • managerowie gospodarowania przestrzenią oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych specjalizujący się w ochronie zabytków
 • konserwatorzy oraz wszyscy zawodowo zainteresowani problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego etc.

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • managerowie w państwowych służbach ochrony zabytków
 • managerowie w instytucjach kultury
 • managerowie w administracji państwowej i samorządowej
 • pracownicy w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki, a także w antykwariatach
 • pracownicy w instytucjach public relations
 • pracownicy w fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • pracownicy kultury różnego szczebla chcący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności na rzecz ochrony zabytków

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów w zakresie zarządzania ochroną zabytków.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search