ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH OŚWIATY I KULTURY

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania instytucjami kultury. Słuchacze podczas zajęć zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne kierowanie placówkami kultury, przygotowywanie atrakcyjnych projektów z zakresu wydarzeń kulturalnych oraz pozyskiwanie niezbędnych środków na finansowanie wydarzeń kulturalnych.

ADRESACI

 • osoby zainteresowane szeroko rozumianą problematyką kulturalną
 • pracownicy samorządowej i rządowej administracji w sektorze kultury
 • osoby pracujące w różnych sektorach kultury
 • osoby pełniące funkcje kierownicze w sektorze kultury, potrzebujące odpowiedniego warsztatu managerskiego lub zamierzające ubiegać się o taką funkcję
 • animatorzy kultury
 • pasjonaci

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • managerowie w instytucjach kultury i oświaty
 • pracownicy kultury różnego szczebla chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką oświaty oraz kulturalną
 • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania instytucji oświaty i kulturalnych
 • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w instytucjach oświaty i kultury.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków i teoretyków w zakresie zarządzania w instytucjach oświaty i kultury, ekspertów i specjalistów ściśle związanych z powyższą branżą.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search