ZARZĄDZANIE SŁUŻBĄ ZDROWIA

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne:   wyślij zapytanie  

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie  kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania placówkami opieki zdrowotnej różnego szczebla w warunkach gospodarki rynkowej oraz w sytuacjach kryzysowych.

ADRESACI

 • Zainteresowani rozwojem kariery  zawodowej w administracji placówek służby zdrowia,
 • Pracownicy służby zdrowia chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką medyczną, jak: członkowie niższej i średniej kadry kierowniczej, a także pracownicy działów medycznych, eksploatacyjno-administracyjnych w placówkach ochrony zdrowia 
 • Managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania szpitali, przychodni, hospicjów, sanatoriów, placówek związanych z diagnostyką medyczną, biomechaniką, inżynierią biomedyczną  etc.
 • Zainteresowani spoza branży medycznej,
 • Osoby pracujące w sektorze ochrony służby zdrowia; członkowie zarządów spółek szpitalnych, członkowie rad społecznych  przy szpitalach, członkowie rad nadzorczych podmiotów leczniczych

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • Zainteresowani dalszą karierą  zawodową w administracji placówek służby zdrowia,
 • Pracownicy służby zdrowia różnego szczebla chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką medyczną,
 • Managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania placówek służby zdrowia,
 • Managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach służby zdrowia etc.

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia trwają 2 semestry,
 • zajęcia zaczynają się w marcu  bądź w październiku,
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz konsultacji
 • Warunkiem ukończenia studiów jest Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019r, w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

ZAPISY

 • słuchaczami studiów mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • studia mogą być także uruchomione w dowolnym terminie w przypadku zgłoszenia się wymaganej ilości kandydatów
 • studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 kandydatów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • 2 x umowa o naukę (jeden podpisany egzemplarz otrzymuje Student),
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia,
 • 1 x oświadczenie RODO,
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online,
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich; na kopii wymagane jest poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem.

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search